kalkulatory wynagrodzeń, kalkulator płac, obliczanie wynagrodzenia

www.KalkulatoryWynagrodzen.com.pl

Ustalenie wynagrodzenia określonego w stałej miesięcznej wysokości w razie choroby przypadającej tylko w dni robocze

Sposób obliczania wynagrodzenia o charakterze stałym miesięcznym na wypadek nieprzepracowania pełnego miesiąca określają regulacje rozporządzenia o wynagrodzeniu. W przypadku choroby pracownika stosuje się przepis § 11 tego aktu.

 

Wynagrodzenie należy obliczyć przy zastosowaniu algorytmu stosowanego dla nieobecności tzw. zasiłkowych.

 

 

Rozliczenie dwóch umów o pracę zawartych z jedną osobą

Możliwa jest sytuacja, że z zatrudnionym w firmie pracownikiem pracodawca zawrze dodatkową (kolejną) umowę o pracę.

 

Niezależnie od wymiaru etatu, w jakim będzie świadczona na jej podstawie praca, uzyskane z tego tytułu wynagrodzenie również będzie oskładkowane.

 

 

Ustalenie kwot potrącenia przy wypłacie w tym samym miesiącu wynagrodzenia i nagrody jubileuszowej

Wynagrodzenie za pracę podlega szczególnej ochronie kodeksowej, która przejawia się m.in. ustanowieniem granic potrąceń z wynagrodzenia oraz kwoty całkowicie od nich wolnej. Wielkości te obowiązują w zakresie miesiąca kalendarzowego.

 

W sytuacji wypłaty w tym samym miesiącu świadczeń z różnego tytułu (np. wynagrodzenia za pracę oraz nagrody jubileuszowej) warunki dokonywania potrąceń mają zastosowanie do każdego z tych świadczeń odrębnie. Tak więc wielkość potrącenia należy ustalić od każdego z nich osobno, a ponadto zastosować dwie kwoty wolne.

 

 

Wynagrodzenie pracownika odbierającego wolne za nadgodziny

Przepisy prawa pracy w określonych sytuacjach dopuszczają pracę w godzinach nadliczbowych, ustanawiając jednocześnie zasady rekompensaty za taką pracę. Jedną z jej form jest możliwość udzielenia czasu wolnego. Ten sposób gratyfikacji za pracę w nadgodzinach ma wpływ na wysokość wynagrodzenia pracownika.

 

 

Obciążenia podatkowo-składkowe, gdy zleceniobiorca w ramach umowy zlecenia wykonuje pracę na rzecz swojego pracodawcy

W podstawie wymiaru składek ZUS szpital powinien więc uwzględnić nie tylko wynagrodzenie z umowy o pracę, ale również wynagrodzenie z umowy zlecenia, które zleceniobiorca uzyska od spółki.

 

Konsekwencją takiego rozwiązania będzie to, że osoby zatrudnionej na umowę zlecenia spółka nie będzie zgłaszać do ubezpieczeń, a co za tym idzie, w spółce tej wynagrodzenie to nie będzie podstawą do naliczenia składek ZUS.

 

 

Obliczanie zasiłków z uwzględnieniem wynagrodzenia za urlop

Pracodawca nie uzupełnia wynagrodzenia pracownika uzyskanego za miesiąc, w którym jego nieobecność w pracy związana była wyłącznie z wykorzystywaniem urlopu wypoczynkowego.

 

 

Podwyższenie etatu i wynagrodzenia w trakcie miesiąca

Przepisy z zakresu prawa pracy nie regulują problematyki obliczania stałego miesięcznego wynagrodzenia w sytuacji, gdy w trakcie miesiąca następuje zmiana wysokości wynagrodzenia, często połączona ze zmianą etatu pracownika.

 

Obliczenie wynagrodzenia w takim przypadku opiera się na wypracowanej praktyce.

 

 

Obliczanie wysokości wynagrodzenia chorobowego przysługującego po okresie wyczekiwania

Jeżeli pracownik, o którym mowa w pytaniu, został zatrudniony w trakcie miesiąca, to do ustalenia podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy przyjąć uzupełnione wynagrodzenie za miesiąc, w którym nabył prawo do tego świadczenia, tj. drugi miesiąc zatrudnienia, ale pierwszy pełny kalendarzowy miesiąc ubezpieczenia chorobowego.

 

Jeśli jednak jest zatrudniony od pierwszego dnia miesiąca (ewentualnie od pierwszego roboczego dnia miesiąca), to podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy obliczyć przyjmując do niej uzupełnione wynagrodzenie za ten miesiąc.

 

 

Jak uwzględnić premie w wynagrodzeniu urlopowym?

Każdy pracownik ma prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego. Jednocześnie przepisy Kodeksu pracy zastrzegają, że za czas tego urlopu pracownikowi przysługuje takie wynagrodzenie, jakie by uzyskał, gdyby w tym czasie pracował.

 

W przypadku gdy oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownik otrzymuje także premie, uwzględniane są one w wynagrodzeniu urlopowym w sposób przewidziany przepisami prawa pracy.

 

 

Wynagrodzenie pracownika za czas przepracowany i okres nieobecności w pracy

Zasady obliczania wynagrodzenia pracownika w razie różnych nieobecności pracownika w pracy, jeżeli otrzymuje on tylko wynagrodzenie miesięczne w stałej wysokości, określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia…  

 

 

Wynagrodzenie za urlop od składników zmiennych

W podstawie wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy należy uwzględnić wynagrodzenie wraz z dodatkami za godziny nadliczbowe z przekroczenia dobowego oraz jeśli okres rozliczeniowy nie przekracza 1 miesiąca średniotygodniowego, wypłacone w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

 

 

Ustalenie wynagrodzenia za urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy - jest to nazwa potoczna, przyjęta w praktyce kadrowej dla określenia większości zwolnień od pracy, za które przepisy szczególne przewidują zachowanie prawa do wynagrodzenia, np. na poszukiwanie pracy, na ślub własny czy dziecka, w związku ze zgonem i pogrzebem najbliższego członka rodziny.

 

 

Wysokość zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy po rozwiązaniu umowy

W praktyce ZUS, obliczając wysokość zasiłku chorobowego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, oblicza faktyczną podstawę jego wymiaru, uwzględniając wynagrodzenie wskazane przez płatnika składek w zaświadczeniu ZUS Z-3a.

 

Następnie porównuje tak obliczoną podstawę wymiaru z kwotą przeciętnego wynagrodzenia.

 

 

A A A

www.kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń (kalkulator płac) oblicza wynagrodzenie netto na podstawie podanego wynagrodzenia brutto.

www.kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło - pobór zaliczki)

Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło - pobór zaliczki) oblicza wynagrodzenia netto z tytułu umów cywilnoprawnych na podstawie podanego wynagrodzenia brutto.

www.kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło opodatkowana ryczałtem)

Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło opodatkowana ryczałtem) oblicza wynagrodzenie netto z tytułu umowy zlecenia i o dzieło z osobą niebędącą pracownikiem płatnika - jeżeli należność określona w umowie nie przekracza 200 zł.

www.kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator wynagrodzenia chorobowego

Kalkulator wynagrodzenia chorobowego oblicza wysokość wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby.

www.kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator stażu urlopowego

Kalkulator stażu urlopowego oblicza okres zatrudnienia dla celów wymiaru urlopu wypoczynkowego. Pozwala on uwzględnić wszystkie okresy aktywności pracownika, w tym ukończonej nauki.

czytaj także:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KalkulatoryPodatkowe.pl » 
Darmowy program PIT Gofin 2013 - www.pit.gofin.pl
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń
Więcej w zasobach płatnych
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60