kalkulatory wynagrodzeń, kalkulator płac, obliczanie wynagrodzenia
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (429) z dnia 1.02.2017

Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy w razie wykonywania dwóch umów zlecenia objętych minimalną stawką godzinową

W firmie umowę zlecenia wykonuje osoba fizyczna. Z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2.000 zł i podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od 1 lutego 2017 r. zamierzamy zawrzeć z nią drugą umowę zlecenia. Czy z tej umowy musimy zapewnić jej minimalną stawkę godzinową i czy będzie ona podlegała również obowiązkowym składkom na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne? Jak rozliczyć składki ZUS?

Osobie fizycznej (niewykonującej działalności gospodarczej) z tytułu umowy zlecenia wykonywanej na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności, przysługuje za każdą godzinę jej wykonania wynagrodzenie nie niższe od minimalnej stawki. Tak wynika z art. 8a ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, dalej ustawy. Przepisy ustawy w art. 8d wymieniają umowy zlecenia wyłączone spod stosowania minimalnej stawki godzinowej. Nie ograniczają jej jednak w przypadku wykonywania kilku umów.

Ważne: W 2017 r. za każdą godzinę wykonania umowy zlecenia objętej zakresem ustawy, bez względu na ilość tych umów, przyjmującemu zlecenie przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż 13 zł.

Minimalna stawka godzinowa dotyczy umów zlecenia objętych zakresem ustawy, bez względu na sposób ustalenia w niej wynagrodzenia. Nie musi to być wynagrodzenie określone godzinowo. Istotne jedynie jest, aby jego wysokość w przeliczeniu na godzinę wykonania zlecenia nie była niższa od minimalnej stawki za godzinę. Jeżeli wysokość wynagrodzenia ustalonego w umowie nie zapewni przyjmującemu zlecenie za każdą godzinę wykonania zlecenia wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej, to i tak będzie mu przysługiwało wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem tej stawki.

W przypadku umów zlecenia objętych zakresem ustawy, strony określają w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia. Jeśli tego nie dopełnią, przyjmujący zlecenie przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

Umowa zlecenia stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, ubezpieczenia wypadkowego oraz do ubezpieczenia zdrowotnego, natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. W razie zawarcia drugiej umowy zlecenia nastąpi zbieg ubezpieczeń. Na mocy art. 9 ust. 2 i 2c ustawy o sus, osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku umów zlecenia, podlega obowiązkowo przedmiotowym ubezpieczeniom z umowy, którą rozpoczęła wykonywać najwcześniej (z pozostałych dobrowolnie lub może zmienić umowę do obowiązkowych ubezpieczeń). Jeżeli jednak z tej umowy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od minimalnego wynagrodzenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym również z innych umów. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umów zlecenia osiągnie kwotę minimalnego wynagrodzenia. Wówczas z pozostałych umów ubezpieczenia emerytalno-rentowe są dobrowolne. Z pytania wynika, że zleceniobiorca z pierwszej umowy zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym i uzyskuje miesięczny przychód podlegający oskładkowaniu w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia, a tym samym z drugiej umowy przedmiotowe ubezpieczenia są dobrowolne. Z każdej umowy zlecenia obowiązkowa jest składka zdrowotna (art. 82 ust. 2 ustawy zdrowotnej).

Kalkulatory Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło - pobór zaliczki) dostępny jest w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl.

Zleceniodawca, po zawarciu z tym samym zleceniobiorcą drugiej umowy zlecenia zobowiązany będzie, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia jej wykonywania, zgłosić go w ZUS do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 X X (zakładając, że zleceniobiorca nie wniesie o dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe).

Przykład

W spółce z o.o. od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. umowę zlecenia wykonuje osoba fizyczna. W umowie wynagrodzenie określono miesięcznie na 2.000 zł (miesięczna liczba godzin wykonania zlecenia wynosi 130). Z tego tytułu podlega ona ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu, i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zleceniodawca od 1 stycznia br. zgłosił ją do ubezpieczeń na druku ZUS ZUA, z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 0 0.

Spółka z tą samą osobą zawarła kolejną umowę zlecenia (na wykonanie innej pracy) na okres od 1 lutego do 30 czerwca 2017 r., za wynagrodzeniem określonym miesięcznie na kwotę 1.300 zł (miesięczna liczba godzin wykonania zlecenia wynosi 100). Z tytułu wykonywania tej umowy zgłosiła zleceniobiorcę od 1 lutego br. tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA, z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 0 0. Po zakończeniu wykonywania tych umów spółka dokona wyrejestrowania zleceniobiorcy z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA, z datą od 1 lipca 2017 r.


Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z umowy zlecenia, w której odpłatność określono kwotowo stanowi, co do zasady, przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany z tej umowy (art. 18 ust. 3art. 20 ust. 1 ustawy o sus). Tak ustalona kwota po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę stanowi podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (art. 81 ust. 1 i 6 ustawy zdrowotnej).

W sytuacji przedstawionej w pytaniu zleceniobiorca, po zawarciu drugiej umowy zlecenia, będzie uzyskiwał wynagrodzenie z dwóch umów. Uważamy, że w takim przypadku składki ZUS zleceniodawca powinien ustalać odrębnie od uzyskanych wypłat. Jednakże w dokumentach rozliczeniowych kierowanych do ZUS wyliczone składki wykaże łącznie w jednym bloku raportu ZUS RCA.

Ustalając zaliczkę na podatek dochodowy, zleceniodawca oblicza ją odrębnie od wypłaty z każdej umowy zgodnie z art. 41 ustawy o pdof, czyli stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne najniższą stawkę podatkową określoną w skali. Koszty uzyskania przychodu wynoszą 20% uzyskanego przychodu, z tym że oblicza się je od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Zaliczkę od dochodów obliczoną w sposób określony powyżej zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej ze środków zleceniobiorcy przez zleceniodawcę (w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy wymiaru).

Przykład

Przyjmujemy założenia z poprzedniego przykładu i dodatkowo, że w lutym 2017 r. zleceniobiorca uzyska wynagrodzenie z obydwu umów zlecenia, a koszty uzyskania przychodów wynoszą 20%. Rozliczenie składkowo-podatkowe przedstawia się w następujący sposób:

wyszczególnienie wiersz I umowa II umowa
wynagrodzenie - 1 - 2.000,00 zł 1.300,00 zł
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez zleceniobiorcę (wiersz 1) - 2 - 2.000,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę (wiersz 2 x 9,76% + wiersz 2 x 1,5% + wiersz 2 x 2,45%) - 3 - 274,20 zł
podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (wiersze 1 - 3) - 4 - 1.725,80 zł 1.300,00 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania (wiersz 4 x 9%) - 5 - 155,32 zł 117,00 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (wiersz 4 x 7,75%) - 6 - 133,75 zł 100,75 zł
koszty uzyskania przychodu (wiersze 1 - 3) x 20% - 7 - 345,16 zł 260,00 zł
podstawa obliczenia zaliczki na podatek (wiersze 1 - 7 - 3), po zaokrągleniu - 8 - 1.381,00 zł 1.040,00 zł
zaliczka na podatek przed odliczeniem składki zdrowotnej (wiersz 8 x 18%) - 9 - 248,58 zł 187,20 zł
zaliczka na podatek do pobrania (wiersze 9 - 6), po zaokrągleniu - 10 - 115,00 zł 86,00 zł
kwota wypłaty (wiersze 1 - 3 - 5 - 10) - 11 - 1.455,48 zł 1.097,00 zł

W raporcie ZUS RCA sporządzonym za luty 2017 r. zleceniodawca wykaże zleceniobiorcę w jednym bloku z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 0 0 i rozliczonymi składkami. Jako podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wykaże kwotę 3.025,80 zł (1.725,80 zł + 1.300 zł), a jako kwotę składki 272,32 zł (155,32 zł + 117 zł).

Zleceniodawca z własnych środków finansuje część składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, całą składkę na ubezpieczenie wypadkowe oraz składki na Fundusz Pracy i FGŚP (o ile zleceniobiorca nie osiągnął wieku wynoszącego co najmniej 55 lat - kobieta i co najmniej 60 lat - mężczyzna).

www.KalkulatoryWynagrodzen.com.pl:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KalkulatoryPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Kalkulatory - archiwum

Narzędzia księgowego i kadrowego

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.