kalkulatory wynagrodzeń, kalkulator płac, obliczanie wynagrodzenia
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (573) z dnia 1.02.2023

Ustalenie wysokości potrącenia komorniczego z wynagrodzenia i zasiłku chorobowego

W niniejszym artykule przedstawiamy sposób ustalenia wysokości potrącenia komorniczego w przypadku, gdy pracownik (w wieku powyżej 26 lat niebędący uczestnikiem PPK) w danym miesiącu oprócz wynagrodzenia otrzymał zasiłek chorobowy.

1. Zasady ogólne dotyczące potrąceń

Jeżeli wynagrodzenie i inne wierzytelności pracownika zostały zajęte przez komornika i w danym miesiącu otrzymał on wynagrodzenie, w tym chorobowe, oraz zasiłek chorobowy, to kwotę potrącenia ustala się odrębnie:

 • z wynagrodzenia (w tym chorobowego) na zasadach określonych w art. 87 i 871 K.p.,
 • z zasiłku chorobowego według zasad określonych w art. 139 i nast. ustawy emerytalnej.

Ustalając możliwą do realizacji kwotę potrącenia komorniczego, pracodawca powinien mieć na uwadze zachowanie granicy potrącenia oraz ewentualnie kwoty wolnej od potrąceń. Parametry te są różne w zależności od tego z jakiego świadczenia jest dokonywane potrącenie (z wynagrodzenia czy zasiłku) oraz czy potrąceniu podlegają sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie/pokrycie świadczeń alimentacyjnych czy innych niż alimentacyjne.

2. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę oraz wynagrodzenia chorobowego

Zgodnie z art. 87 § 1 K.p., z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniach składkowo-podatkowych oraz wpłat dokonywanych do PPK (jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania) - potrąceniu podlegają tylko następujące należności:

 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
 • kary pieniężne przewidziane w art. 108 K.p.

Potrąceń tych dokonuje się w podanej wyżej kolejności. Przy czym mogą być one dokonywane w następujących granicach:

 • do wysokości 3/5 wynagrodzenia, jeśli egzekucja dotyczy świadczeń alimentacyjnych,
 • do wysokości 1/2 wynagrodzenia, w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych (art. 87 § 3 K.p.).

W przypadku zbiegu potrąceń alimentacyjnych i niealimentacyjnych pierwszeństwo mają potrącenia na zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych, przy czym nie mogą one łącznie z potrąceniami innymi niż alimentacyjne przekroczyć 3/5 wynagrodzenia (art. 87 § 4 K.p.).

Dokonując potrącenia z wynagrodzenia, należy mieć na uwadze kwotę wolną od potrąceń, która zgodnie z art. 871 § 1 K.p. nie występuje tylko przy potrąceniach alimentacyjnych. Natomiast przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniach składkowo-podatkowych oraz wpłat dokonywanych do PPK (jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania). Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy ulega ona zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Zwracamy uwagę! Kwota wolna powinna pozostawać w proporcji do wymiaru czasu pracy pracownika, natomiast nie mają na nią wpływu np. nieobecności pracownika spowodowane chorobą (bez względu na rodzaj należnego za ten czas świadczenia) czy też rozpoczęcie/zakończenie zatrudnienia w trakcie miesiąca (por. pismo GIP z 11 czerwca 2008 r., znak GPP-416-4560-327/08/PE i z 3 lipca 2008 r., znak GPP-306-4560-457/08/PE).

3. Potrącenia z zasiłku chorobowego

Z zasiłków egzekucji i potrąceniom podlegają m.in. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych:

 • na zaspokojenie należności alimentacyjnych,
 • na pokrycie należności innych niż alimentacyjne (art. 139 ust. 1 ustawy emerytalnej).

Nie dokonuje się jednak potrąceń należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń emerytalno-rentowych w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych (art. 66a ust. 2 ustawy zasiłkowej).

Potrącenia następują z zachowaniem powyższej kolejności, granicy kwotowej oraz kwoty wolnej od potrąceń. Zgodnie z art. 140 ustawy emerytalnej, z przysługującego pracownikowi zasiłku, po odliczeniu zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na:

 • zaspokojenie należności alimentacyjnych, potrąca się do wysokości 60% kwoty zasiłku przed odliczeniem miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy,
 • pokrycie należności innych niż alimentacyjne, potrąca się do wysokości 25% ww. kwoty zasiłku.

W razie zbiegu potrąceń alimentacyjnych z innymi niż alimentacyjne, potrącenia nie mogą przekraczać łącznie 60% zasiłku przed odliczeniem miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy (art. 140 ust. 6 pkt 1 lit. a ustawy emerytalnej).

W przypadku potrąceń dokonywanych z zasiłków, kwota wolna od potrąceń, czyli kwota zasiłku (nieobjęta egzekucją), która powinna pozostać do wyłącznej dyspozycji pracownika, od 1 marca 2022 r. wynosi:

 • 594,05 zł przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,
 • 980,19 zł przy potrącaniu sum egzekwowanych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi.
Ważne: W przypadku gdy zasiłek jest wypłacany za część miesiąca, kwoty wolne od potrąceń ustala się proporcjonalnie do wypłacanego świadczenia (art. 141 ust. 2 ustawy emerytalnej).

W celu obliczenia kwoty wolnej od potrąceń, gdy zasiłek chorobowy przysługuje tylko za kilka dni, kwotę wolną dzieli się przez 30 i mnoży przez liczbę dni, za które przysługuje zasiłek. Przykładowo, gdy w danym miesiącu zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi za 10 dni niezdolności do pracy z powodu choroby, to kwota wolna przy potrąceniu alimentacyjnym wynosi 198 zł, tj. 594,05 zł : 30 = 19,80 zł, 19,80 zł x 10 dni = 198 zł.

Jeżeli po odliczeniu zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wysokość świadczenia jest niższa niż kwota wolna, potrąceń nie dokonuje się (art. 141 ust. 1b ustawy emerytalnej).

W tabeli podajemy granice potrąceń oraz kwoty wolne od potrąceń właściwe dla pracownika w wieku powyżej 26 lat, niebędącego uczestnikiem PPK, któremu przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów (250 zł) i złożył PIT-2 upoważniający pracodawcę do stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę w wysokości 300 zł:

rodzaj
potrącenia

uposażenie/
/świadczenie
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż alimentacyjne
granica potrącenia kwota wolna od potrąceń granica potrącenia kwota wolna od potrąceń
wynagrodzenie za pracę lub wynagrodzenie chorobowe 3/5
wynagrodzenia
brak 1/2
wynagrodzenia
2.363,56 zł
(do 31 grudnia 2022 r.)

2.709,48 zł

(od 1 stycznia
do 30 czerwca 2023 r.)
zasiłek chorobowy 60% kwoty zasiłku przed odliczeniem miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy 594,05 zł
(od 1 marca 2022 r.)
25% kwoty zasiłku przed odliczeniem miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy 980,19 zł
(od 1 marca 2022 r.)

4. Ustalenie potrącenia sumy egzekwowanej na mocy tytułu wykonawczego na pokrycie należności alimentacyjnych i niealimentacyjnych oraz w zbiegu

1) Potrącenie należności alimentacyjnych przy następujących założeniach:

Pracownik w grudniu 2022 r. chorował przez cały miesiąc i otrzymał: wynagrodzenie chorobowe za 10 dni - 897,40 zł, zasiłek chorobowy za 21 dni - 1.884,54 zł. Wynagrodzenie i inne wierzytelności pracownika zostały zajęte przez komornika na poczet alimentów w wysokości 900 zł miesięcznie. Pracownik jest w wieku powyżej 26 lat, nie przystąpił do PPK, przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów (250 zł) i złożył PIT-2 upoważniający pracodawcę do stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę w wysokości 300 zł.

Ustalenie potrącenia z wynagrodzenia chorobowego:

 • wynagrodzenie chorobowe po odliczeniach: 897,40 zł - [66,23 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne obniżona do wysokości zaliczki na podatek obliczonej według zasad na dzień 31 grudnia 2021 r.) + 0 zł (zaliczka na podatek dochodowy)] = 831,17 zł,
 • granica potrącenia: 831,17 zł x 3/5 = 498,70 zł.

Pracodawca mógł potrącić z wynagrodzenia pracownika pełną dopuszczalną kwotę, tj. 498,70 zł, gdyż przy dokonywaniu potrącenia z wynagrodzenia chorobowego należności alimentacyjnych nie obowiązuje kwota wolna od potrąceń. Do "ściągnięcia" pozostaje jeszcze kwota 401,30 zł (900 zł - 498,70 zł).

Ustalenie potrącenia z zasiłku chorobowego:

 • granica potrącenia: 1.884,54 zł x 60% = 1.130,72 zł,
 • kwota wolna od potrąceń w przypadku zasiłku chorobowego przysługującego za 21 dni: 594,05 zł : 30 = 19,80 zł; 19,80 zł x 21 dni = 415,80 zł,
 • 1.884,54 zł - 226 zł (zaliczka na podatek dochodowy bez kwoty zmniejszającej zaliczkę) - 401,30 zł (pozostała do potrącenia kwota alimentów) = 1.257,24 zł.

Pracodawca potrącił z zasiłku chorobowego pozostałą do potrącenia kwotę należności alimentacyjnych, tj. 401,30 zł, bowiem nie naruszyło to kwoty wolnej od potrąceń (1.257,24 zł > 415,80 zł).


2) Potrącenie należności niealimentacyjnych przy następujących założeniach:

Pracownik w grudniu 2022 r. otrzymał: wynagrodzenie zasadnicze wraz z premią uznaniową - 3.049,80 zł, zasiłek chorobowy za 7 dni niezdolności do pracy - 635,04 zł. Wynagrodzenie i inne wierzytelności pracownika zostały zajęte przez komornika na poczet niespłaconego kredytu bankowego w wysokości 5.000 zł. Pracownik jest w wieku powyżej 26 lat, nie przystąpił do PPK, przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów (250 zł) i złożył PIT-2 upoważniający pracodawcę do stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę w wysokości 300 zł.

Ustalenie potrącenia z wynagrodzenia za pracę:

 • wynagrodzenie za pracę po odliczeniach: 3.049,80 zł - [418,13 zł (składki na ubezpieczenia społeczne) + 236,85 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne) + 0 zł (zaliczka na podatek dochodowy)] = 2.394,82 zł,
 • granica potrącenia: 2.394,82 zł x 1/2 = 1.197,41 zł.

Pracodawca nie mógł potrącić z wynagrodzenia pracownika pełnej kwoty, lecz tylko taką część, która gwarantowała zachowanie kwoty wolnej, tj. 31,26 zł (2.394,82 zł - 2.363,56 zł).

Ustalenie potrącenia z zasiłku chorobowego:

 • granica potrącenia: 635,04 zł x 25% = 158,76 zł,
 • kwota wolna od potrąceń w przypadku zasiłku chorobowego przysługującego za 7 dni: 980,19 zł : 30 = 32,67 zł; 32,67 zł x 7 dni = 228,69 zł,
 • 635,04 zł - 76 zł (zaliczka na podatek dochodowy bez kwoty zmniejszającej zaliczkę) - 158,76 zł (granica potrącenia) = 400,28 zł.

Pracodawca potrącił z zasiłku chorobowego pełną dopuszczalną kwotę, tj. 158,76 zł, bowiem nie naruszyło to kwoty wolnej od potrąceń (400,28 zł > 228,69 zł).


3) Potrącenie należności alimentacyjnych i niealimentacyjnych w zbiegu przy następujących założeniach:

Pracownik w grudniu 2022 r. otrzymał: wynagrodzenie zasadnicze wraz z premią uznaniową - 3.049,80 zł, zasiłek chorobowy za 7 dni niezdolności do pracy - 635,04 zł. Wynagrodzenie i inne wierzytelności pracownika zostały zajęte przez komornika na poczet alimentów w kwocie 500 zł miesięcznie oraz niespłaconego zakupu ratalnego w kwocie 2.000 zł. Pracownik jest w wieku powyżej 26 lat, nie przystąpił do PPK, przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów (250 zł) i złożył PIT-2 upoważniający pracodawcę do stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę w wysokości 300 zł.

Ustalenie potrącenia z wynagrodzenia za pracę:

 • wynagrodzenie za pracę po odliczeniach: 3.049,80 zł - [418,13 zł (składki na ubezpieczenia społeczne) + 236,85 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne) + 0 zł (zaliczka na podatek dochodowy)] = 2.394,82 zł,
 • granica potrącenia alimentacyjnego: 2.394,82 zł x 3/5 = 1.436,89 zł,
 • granica potrącenia niealimentacyjnego: 2.394,82 zł x 1/2 = 1.197,41 zł,
 • granica potrącenia w razie zbiegu: 2.394,82 zł x 3/5 = 1.436,89 zł.

Pracodawca potrącił na poczet alimentów pełną kwotę (500 zł), gdyż nie naruszała ona granicy potrącenia oraz nie występuje w tym przypadku kwota wolna. Pomimo że granica potrącenia w zbiegu to dopuszczała, potrącenie na poczet zakupów ratalnych nie było możliwe, gdyż nie pozwoliła na nie kwota wolna (2.394,82 zł - 500 zł = 1.894,82 zł; 1.894,82 zł < 2.363,56 zł). Do potrącenia z zasiłku pozostała więc kwota niespłaconego zakupu ratalnego (2.000 zł).

Ustalenie potrącenia z zasiłku chorobowego:

 • granica potrącenia niealimentacyjnego: 635,04 zł x 25% = 158,76 zł,
 • granica potrącenia w zbiegu: 635,04 zł x 60% = 381,02 zł,
 • kwota wolna od potrąceń należności niealimentacyjnych w przypadku zasiłku chorobowego przysługującego za 7 dni: 980,19 zł : 30 = 32,67 zł; 32,67 zł x 7 dni = 228,69 zł,
 • 635,04 zł - 76 zł (zaliczka na podatek dochodowy bez kwoty zmniejszającej zaliczkę) = 559,04 zł.

W związku z tym, że pracodawca na poczet alimentów potrącił pełną kwotę z wynagrodzenia, to z zasiłku może potrącić określoną kwotę na spłatę zakupu ratalnego. Kwota potrącenia wynosi 158,76 zł, co zagwarantuje zachowanie granicy potrącenia i granicy potrąceń w zbiegu (158,76 zł < 381,02 zł) oraz kwoty wolnej od potrąceń (559,04 zł - 158,76 zł = 400,28 zł; 400,28 zł > 228,69 zł).

www.KalkulatoryWynagrodzen.com.pl:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KalkulatoryPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Kalkulatory - archiwum

Narzędzia księgowego i kadrowego

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.