kalkulatory wynagrodzeń, kalkulator płac, obliczanie wynagrodzenia
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (1171) z dnia 10.07.2023

Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia pracownika młodocianego

Uczniowie szkół zawodowych są zatrudnieni w przedsiębiorstwie jako pracownicy młodociani. Są oni wynagradzani zgodnie z obowiązującymi przepisami (w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale). Czy od wynagrodzenia tego, po odliczeniu składek społecznych, należy naliczyć składkę zdrowotną? Czy uczniowie mogą korzystać z ulgi dla młodych?

W tej sytuacji pracodawca stosuje ulgę dla młodych. Pracodawca nalicza składkę na ubezpieczenie zdrowotne, jednak składka ta podlega obniżeniu do wysokości hipotecznej zaliczki na podatek, obliczonej zgodnie z przepisami ustawy o PDOF w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wysokość wynagrodzenia pracownika młodocianego

Pracownikowi młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Obecnie stosunek procentowy tego wynagrodzenia wynosi (§ 19 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania - Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.):

 • w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 5%,
 • w drugim roku nauki - nie mniej niż 6%,
 • w trzecim roku nauki - nie mniej niż 7%.

Młodocianym odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia (§ 20 przywołanego rozporządzenia).

projekt Zgodnie z projektem rozporządzenia zmieniającego ww. rozporządzenie z dnia 28 maja 1996 r. (zamieszczonym na internetowej stronie Rządowego Centrum Legislacji, nr z wykazu RD 694) planuje się podwyższenie stawek procentowych wynagrodzenia młodocianych odpowiednio do: 8% - w pierwszym roku nauki, 9% w drugim roku nauki, 10% w trzecim roku nauki oraz 7% - w okresie przyuczenia do wykonywania określonej pracy). Piszemy o tym w tym nr BI na str. 8-9.

Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2023 r. wyniosło - 7.124,26 zł (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 499), w związku z czym wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych w okresie od 1 czerwca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. wynosi co najmniej:

 • 356,21 zł w I roku nauki,
 • 427,46 zł w II roku nauki,
 • 498,70 zł w III roku nauki,
 • 284,97 zł w trakcie przyuczania do wykonywania określonej pracy.

Wynagrodzenie pracownika młodocianego - zaliczka na podatek i składki ZUS

• Zaliczka na podatek

Wynagrodzenie pracownika młodocianego zatrudnionego na umowę o pracę w celu nauki zawodu/przyuczenia do wykonywania określonej pracy stanowi przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF. Pracodawca (płatnik) zasadniczo od wynagrodzenia pracownika ma obowiązek naliczenia i poboru zaliczki na podatek dochodowy. Przy czym w przypadku pracownika młodocianego należy stosować tzw. ulgę dla młodych. W ramach tej ulgi zwolnieniu z PIT podlegają - otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia - przychody:

Przychody te korzystają ze zwolnienia z PIT do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł.

Jak już wskazano, wynagrodzenie młodocianych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, kwalifikowane jest do przychodów ze stosunku pracy. Wynagrodzenie młodocianego, o którym mowa w ww. § 19 rozporządzenia, w skali roku podatkowego "mieści się" w ww. limicie 85.528 zł. Zatem pracodawca wypłacając młodocianemu takie wynagrodzenie, co do zasady, nie ma obowiązku poboru zaliczki na PIT. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy młodociany złoży pracodawcy wniosek o niestosowanie ulgi dla młodych, na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy o PDOF (w praktyce zazwyczaj młodociani nie składają jednak takich wniosków).

• Składki ZUS

Młodociany zatrudniony na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego podlega ubezpieczeniom w ZUS na ogólnych zasadach dotyczących pracowników. Obowiązkowe są więc dla niego ubezpieczenia społeczne wszystkich ryzyk (tj. emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dla młodocianego stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o PDOF, osiągany przez niego u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy (art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz. U. z 2023 r. poz. 1230 oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm., dalej: ustawy zdrowotnej).

Pracodawca przy naliczaniu składki zdrowotnej pracownikowi młodocianemu powinien mieć na uwadze art. 83 ust. 2a i 2b ustawy zdrowotnej. Zgodnie z tymi przepisami, w przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona od przychodu wolnego od podatku dochodowego na podstawie m.in. art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PDOF (tj. w ramach ulgi dla młodych) jest wyższa od kwoty stanowiącej zaliczkę na podatek dochodowy, obliczoną zgodnie z przepisami ustawy o PDOF w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r., którą płatnik obliczyłby, gdyby przychód ubezpieczonego nie był zwolniony od podatku dochodowego na podstawie tego przepisu, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej kwoty.

Odnosząc się do zasad obliczania w 2022 r. hipotetycznej zaliczki na podatek Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) wyjaśniło:

"(...) płatnik, obliczając zaliczkę według stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2021 r., uwzględnia skalę podatkową z ubiegłego roku (z 2021 r. - przyp. red.) z progiem dochodów w wysokości 85.528 zł oraz 1/12 kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 43,76 zł. Przy czym kwotę 43,76 zł płatnik odlicza od zaliczki, jeśli w 2022 r. ma prawo do stosowania 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (na podstawie PIT-2). Analogicznie płatnik postępuje z kosztami. Jeśli w 2022 r. płatnik stosuje (na wniosek podatnika) podwyższone koszty albo nie stosuje żadnych kosztów, to obliczając zaliczkę według stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2021 r., zachowuje te same zasady (stosuje podwyższone koszty albo nie stosuje żadnych kosztów). (...)"

Takie same zasady należy stosować w 2023 r.

Dodajmy, iż od wynagrodzenia młodocianego wypłacanego zgodnie z § 19 rozporządzenia pracodawca nie nalicza składki na FP (i FS), natomiast jest zobowiązany do naliczenia składki na FGŚP.

Przykład

Młodociany zatrudniony na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego (I rok nauki) otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie 356,21 zł. Przy obliczaniu hipotetycznej zaliczki na podatek zgodnie z ustawą o PIT na dzień 31 grudnia 2021 r. pracodawca zastosował podstawowe koszty uzyskania przychodów i kwotę zmniejszającą zaliczkę na podatek. Hipotetyczna zaliczka na podatek wyniosła 0 zł.

Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia pracownika młodocianego:

Wiersz Wyszczególnienie Kwota
1 Wynagrodzenie brutto: 356,21 zł
2 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (wiersz 1): 356,21 zł
3 Składki na ubezpieczenia społeczne (wiersz 1 × 9,76% + wiersz 1 × 1,5% + wiersz 1 × 2,45%): 48,84 zł
4 Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (wiersz 2 - wiersz 3): 307,37 zł
5 Składka na ubezpieczenie zdrowotne (wiersz 4 × 9%): 27,66 zł
6 Składka na ubezpieczenie zdrowotne pobrana (obniżona do wysokości zaliczki obliczonej zgodnie z przepisami ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym na dzień 31.12.2021 r.): 0 zł
7 Zaliczka na podatek: 0 zł
8 Kwota do wypłaty (wiersz 1 - wiersz 3): 307,37 zł

www.KalkulatoryWynagrodzen.com.pl:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KalkulatoryPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Kalkulatory - archiwum

Narzędzia księgowego i kadrowego

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.