kalkulatory wynagrodzeń, kalkulator płac, obliczanie wynagrodzenia
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (378) z dnia 10.12.2014

Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe tylko do osiągnięcia rocznego limitu

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób ubezpieczonych w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W 2014 r. kwota ta wynosi 112.380 zł, dalej zwana kwotą graniczną. Do jej osiągnięcia płatnik składek rozlicza składki na przedmiotowe ubezpieczenia na zasadach ogólnych, natomiast od nadwyżki - zaprzestaje ich pobierania (art. 19 ust. 1 i 3 ustawy o sus). Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek stosuje się też przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. nr 237, poz. 1656 z późn. zm.).

Ważne: Ustalając kwotę graniczną podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bierze się pod uwagę wszystkie tytuły do ubezpieczeń w danym roku kalendarzowym, od których były opłacane składki na przedmiotowe ubezpieczenia.

  Przykład 1

Pracodawca od 1 marca 2014 r. zatrudnia pracownika, który przed podjęciem tego zatrudnienia wykonywał kontrakt menadżerski. Od 1 listopada br. przebywa on na urlopie rodzicielskim.

Przy ustalaniu czy nie nastąpiło przekroczenie kwoty granicznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w 2014 r. bierze się pod uwagę kwoty podlegające oskładkowaniu ze wszystkich trzech tytułów.

  Przykład 2

Pracodawca od grudnia 2013 r. zatrudnia pracownika za wynagrodzeniem ustalonym w stałej miesięcznej wysokości 11.000 zł. Ponadto otrzymuje on premie miesięczne w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. Wypłat wynagrodzeń i premii za dany miesiąc pracodawca dokonuje 5. dnia następnego miesiąca.

Przy ustalaniu kwoty granicznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tego pracownika pracodawca uwzględnił wszystkie wypłaty podlegające oskładkowaniu, dokonane począwszy od stycznia 2014 r. (bez względu na to za jaki okres są należne).


Płatnik składek zaprzestaje opłacania składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za ubezpieczonego, który w danym roku kalendarzowym osiągnął kwotę graniczną, na podstawie:

 • własnej dokumentacji płacowej,
   
 • informacji uzyskanej z ZUS, jeżeli ZUS w wyniku sprawdzenia wysokości rocznej podstawy wymiaru składek stwierdzi opłacenie składek od nadwyżki,
   
 • oświadczenia ubezpieczonego, jeżeli do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek.

Kwota graniczna podstawy wymiaru składek nie dotyczy podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dalej FGŚP). Oznacza to, że po przekroczeniu kwoty granicznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, nadal opłaca się składki na pozostałe ww. ubezpieczenia oraz Fundusze.

Ważne: W przypadku gdy z dokumentacji płacowej płatnika wynika, że w danym miesiącu następuje przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, płatnik oblicza i przekazuje składki na przedmiotowe ubezpieczenia tylko od tej części, która nie spowoduje jej przekroczenia.

  Przykład 3

Przyjmujemy dane z poprzedniego przykładu. W październiku 2014 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika przekroczyła roczną kwotę graniczną o 8.620 zł, zgodnie z wyliczeniem: 11.000 zł + 1.100 zł = 12.100 zł; 12.100 zł x 10 m-cy = 121.000 zł; 121.000 zł - 112.380 zł = 8.620 zł.

Pracodawca obowiązany był opłacić za ten miesiąc składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty 3.480 zł (12.100 zł - 8.620 zł), natomiast składki na pozostałe ubezpieczenia od kwoty 12.100 zł.

Pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów i złożył pracodawcy PIT-2.

Pracodawca od uzyskanych przez pracownika w październiku br. wypłat dokonał następujących rozliczeń:

wyszczególnienie wiersz obciążenia składkowo-podatkowe
wynagrodzenie za pracę - 1 - 11.000,00 zł
premia miesięczna - 2 - 1.100,00 zł
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 3 - 3.480,00 zł
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (wiersz 3 x 9,76% + wiersz 3 x 1,5%) - 4 - 391,85 zł
podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe (wiersz 1 + 2) - 5 - 12.100,00 zł
składka na ubezpieczenie chorobowe (wiersz 5 x 2,45%) - 6 - 296,45 zł
podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (wiersz 1 + 2 - 4 - 6) - 7 - 11.411,70 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania (wiersz 7 x 9%) - 8 - 1.027,05 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (wiersz 7 x 7,75%) - 9 - 884,41 zł
podstawa obliczenia zaliczki na podatek (wiersz 1 + 2 - 111,25 zł - wiersz 4 - wiersz 6), po zaokrągleniu - 10 - 11.300,00 zł
zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej (wiersz 10 x 32%) - 46,33 zł - 11 - 3.569,67 zł
zaliczka na podatek dochodowy do pobrania (wiersz 11 - 9), po zaokrągleniu - 12 - 2.685,00 zł
kwota wypłaty (wiersz 1 + 2 - 4 - 6 - 8 - 12) - 13 - 7.699,65 zł

Pracodawca z własnych środków opłaci część składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (od podstawy 3.480 zł), składkę na ubezpieczenie wypadkowe (od podstawy 12.100 zł) oraz składki na Fundusz Pracy i FGŚP, zakładając że pracownik nie osiągnął wieku wynoszącego odpowiednio co najmniej 55 lat - kobieta i co najmniej 60 lat - mężczyzna (od podstawy 12.100 zł).


Zwracamy uwagę!
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o pdof, zaliczki na podatek dochodowy za miesiące od stycznia do grudnia wynoszą:

 • za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód pracownika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali (w 2014 r. - 85.528 zł) - 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu,
   
 • za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę, o której mowa wyżej - 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.
Kalkulatory
Kalkulator wynagrodzeń znajduje się
w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.

Za dochód uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody w rozumieniu art. 12 ustawy o pdof oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez pracodawcę, po odliczeniu miesięcznych zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów oraz potrąconych przez pracodawcę w danym miesiącu składek na ubezpieczenia społeczne.

Zgodnie z powyższym, ustalając zaliczkę na podatek dochodowy, w przypadku gdy dochód pracownika w danym miesiącu przekroczy granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, pracodawca powinien zastosować stawkę podatku w wysokości 18% uzyskanego dochodu, a od miesiąca następnego 32% stawkę podatku. Dlatego też w sytuacji przedstawionej w przykładzie 3, pracodawca ustalając zaliczkę na podatek dochodowy od uzyskanego przez pracownika w październiku br. przychodu zastosował już stawkę w wysokości 32%. We wrześniu, licząc narastająco od stycznia br., dochód tego pracownika przekroczył bowiem 85.528 zł.

W myśl art. 19 ust. 6 ustawy o sus, jeżeli do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek, ubezpieczony jest zobowiązany zawiadomić wszystkich płatników składek o przekroczeniu kwoty rocznej podstawy wymiaru składek. Za skutki błędnego zawiadomienia powodującego nieopłacenie należnych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe odpowiada ubezpieczony. Pisaliśmy na ten temat w UiPP nr 14/2014, str. 10-12.

Informację o przekroczeniu przez ubezpieczonego rocznej kwoty granicznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracodawca przekazuje w raporcie ZUS RCA wpisując w bloku III.B. (odpowiednio IV.B.), w polu 02 cyfrę: 1 - jeżeli informację tę przekazał ubezpieczony, 2 - jeżeli płatnik składek, 3 - jeżeli ZUS.

www.KalkulatoryWynagrodzen.com.pl:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KalkulatoryPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Kalkulatory - archiwum

Narzędzia księgowego i kadrowego

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.