kalkulatory wynagrodzeń, kalkulator płac, obliczanie wynagrodzenia
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (412) z dnia 10.05.2016

Rozliczenie składkowo-podatkowe krótkotrwałych umów zlecenia

Zawieramy krótkotrwałe umowy zlecenia z osobami niebędącymi naszymi pracownikami. Najczęściej są to osoby z ustalonym prawem do emerytury, a także osoby będące pracownikami innych podmiotów (niewykonujące zlecenia na rzecz swoich pracodawców), w tym z ustalonym prawem do emerytury. W umowach zlecenia wynagrodzenia określane są w stawce godzinowej i wynoszą od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Jak rozliczyć od nich składki ZUS i pobrać podatek?

Umowa zlecenia stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, ubezpieczenia wypadkowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego (art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 12 ust. 1 ustawy o sus i art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy zdrowotnej). Dobrowolne jest natomiast ubezpieczenie chorobowe (art. 11 ust. 2 ustawy o sus). Obowiązek przedmiotowych ubezpieczeń powstaje od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony. Przy czym nastąpi od dnia wskazanego we wniosku, gdy zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych (oraz chorobowego) zostanie dokonane w terminie 7 dni od dnia powstania obowiązkowych ubezpieczeń (art. 14 ust. 1 i 1a ustawy o sus).

Umowę zlecenia wykonuje pracownik innego podmiotu (niewykonywana na rzecz własnego pracodawcy)

Pracownik spełniający jednocześnie warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z umowy zlecenia jest obejmowany przedmiotowymi ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy. Jeżeli jednak podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa od minimalnego wynagrodzenia, podlega również obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z umowy zlecenia. Tak wynika z art. 9 ust. 1 i 1a ustawy o sus.

ZUS Jak wyjaśnił ZUS w poradniku pt. "Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych", dostępnym na stronie internetowej www.zus.pl: "(...) Osoba spełniająca jednocześnie warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu stosunku pracy oraz z jednej lub kilku umów zlecenia jest obejmowana tymi ubezpieczeniami wyłącznie ze stosunku pracy, jeżeli:

 • w umowie o pracę ma zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie,
   
 • w razie braku zagwarantowania co najmniej minimalnego wynagrodzenia (co może mieć miejsce w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy) - jeśli podstawa wymiaru składek z tytułu stosunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie. (...)

Jeżeli podstawa wymiaru składek z tytułu umowy o pracę w przeliczeniu na pełen miesiąc, będzie niższa niż minimalne wynagrodzenie (przy braku zagwarantowanego w umowie o pracę minimalnego wynagrodzenia), dopiero łączna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułów: umowy o pracę oraz umowy/umów zlecenia, która osiągnie kwotę minimalnego wynagrodzenia skutkuje, iż kolejne tytuły nie będą rodzić obowiązku tych ubezpieczeń.".

Z obydwu tytułów obowiązkowa jest składka zdrowotna (art. 82 ust. 1 ustawy zdrowotnej).

Umowę zlecenia wykonuje emeryt

Jeżeli emeryt wykonuje tylko umowę zlecenia to z tego tytułu obejmowany jest obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi na zasadach określonych na wstępie. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 4a ustawy o sus, osoby wykonujące umowę zlecenia, mające ustalone prawo do emerytury (także renty) podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli równocześnie nie pozostają w stosunku pracy (z zastrzeżeniem niemającym znaczenia dla omawianej kwestii). Obowiązkowa jest też składka na ubezpieczenie zdrowotne (art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e i pkt 16 oraz art. 82 ust. 1 ustawy zdrowotnej).

Umowę zlecenia wykonuje emeryt będący pracownikiem innego podmiotu (niewykonywana na rzecz własnego pracodawcy)

Osoba będąca pracownikiem, mająca ustalone prawo do emerytury (lub renty) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (art. 9 ust. 4 ustawy o sus). Jak zaś stanowi powołany wcześniej art. 9 ust. 4a ustawy o sus, emeryt wykonujący umowę zlecenia podlega z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, o ile równocześnie nie pozostaje w stosunku pracy, z zastrzeżeniem m.in. ust. 2c. Przepis ten stanowi, iż osoba wykonująca umowę zlecenia, której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od minimalnego wynagrodzenia, spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym również z innych tytułów. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia lub z innych tytułów osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia.

Na mocy powołanych przepisów ZUS wyjaśnił, że jeżeli emeryt będący pracownikiem wykonuje równocześnie umowę zlecenia, to z tej umowy podlega ubezpieczeniom społecznym:

 • obowiązkowo, jeżeli z umowy o pracę uzyskuje przychód podlegający oskładkowaniu w przeliczeniu na okres miesiąca w wysokości niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę,
   
 • dobrowolnie, jeśli z umowy o pracę uzyskuje przychód podlegający oskładkowaniu w przeliczeniu na okres miesiąca w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Z obydwu tytułów obowiązkowa jest składka zdrowotna (art. 82 ust. 1 ustawy zdrowotnej).

Rozliczenie składkowo-podatkowe

Jeżeli w umowie zlecenia wynagrodzenie określono w kwotowej stawce godzinowej, to podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wykonywania tej umowy (art. 18 ust. 3art. 20 ust. 1 ustawy o sus). Tak ustalona kwota po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę stanowi podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (art. 81 ust. 1 i 6 ustawy zdrowotnej).

W sytuacji przedstawionej w pytaniu, wynagrodzenie z umowy zlecenia podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 41 ustawy o pdof. Zgodnie z powołanym przepisem przy ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy stosuje się do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, czyli 18%. Koszty uzyskania przychodów, co do zasady, wynoszą 20% i ustala się je od przychodu pomniejszonego o finansowane przez zleceniobiorcę składki na ubezpieczenia społeczne.

Kalkulatory Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło - pobór zaliczki) dostępny jest w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl

Zaliczkę obliczoną w sposób określony wyżej zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy wymiaru składki. W okolicznościach wskazanych w pytaniu, powyższe dotyczy też podatku od wynagrodzeń nieprzekraczających 200 zł. Przepis art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o pdof stanowi, iż od dochodów (przychodów) z tytułu m.in. umów zlecenia (zaliczanych do przychodów z działalności wykonywanej osobiście) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł. Ma on jednak zastosowanie wówczas, gdy w umowie zlecenia określona została konkretna kwota wynagrodzenia (nieprzekraczająca 200 zł), jaką ma otrzymać zleceniobiorca.

Przykład

Emeryt jest równocześnie pracownikiem zatrudnionym na 3/4 etatu, za wynagrodzeniem 1.900 zł. Na okres od 4 do 6 maja 2016 r. zawarł umowę zlecenia (z innym podmiotem, niewykonywana na rzecz własnego pracodawcy), w której wynagrodzenie określono w kwotowej stawce godzinowej (18 zł/godz.), płatne ostatniego dnia wykonywania umowy. Z umowy zlecenia podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu (nie wniósł o dobrowolne ubezpieczenia społeczne). W dniu 6 maja br. zleceniobiorca uzyskał wynagrodzenie w wysokości 180 zł.

Rozliczenie składkowo-podatkowe przedstawia się w następujący sposób:

wyszczególnienie wiersz obciążenia
składkowo-
-podatkowe
wynagrodzenie z umowy zlecenia - 1 - 180,00 zł
podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (wiersz 1) - 2 - 180,00 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania (wiersz 2 x 9%) - 3 - 16,20 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (wiersz 2 x 7,75%) - 4 - 13,95 zł
koszty uzyskania przychodu (wiersz 1 x 20%) - 5 - 36,00 zł
podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy (wiersz 1 - 5) - 6 - 144,00 zł
zaliczka na podatek przed odliczeniem składki zdrowotnej (wiersz 6 x 18%) - 7 - 25,92 zł
zaliczka na podatek do pobrania (wiersz 7 - 4), po zaokrągleniu - 8 - 12,00 zł
kwota wypłaty (wiersz 1 - 3 - 8) - 9 - 151,80 zł

Przykład

Osoba uprawniona do emerytury zawarła umowę zlecenia na okres od 9 do 12 maja br., w której wynagrodzenie określono w kwotowej stawce godzinowej (25 zł/godz.), płatne ostatniego dnia wykonywania umowy. Z umowy zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, ubezpieczeniu wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu (nie wniosła o dobrowolne ubezpieczenie chorobowe).

Zakładamy, że 12 maja br. uzyska wynagrodzenie w wysokości 800 zł.

Rozliczenie składkowo-podatkowe przedstawia się w następujący sposób:

wyszczególnienie wiersz obciążenia
składkowo-
-podatkowe
wynagrodzenie z umowy zlecenia - 1 - 800,00 zł
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (wiersz 1) - 2 - 800,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę
(wiersz 2 x 9,76% + wiersz 2 x 1,5%)
- 3 - 90,08 zł
podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (wiersz 1 - 3) - 4 - 709,92 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania (wiersz 4 x 9%) - 5 - 63,89 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (wiersz 4 x 7,75%) - 6 - 55,02 zł
koszty uzyskania przychodu (wiersz 1 - 3) x 20% - 7 - 141,98 zł
podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy (wiersz 1 - 7 - 3), po zaokrągleniu - 8 - 568,00 zł
zaliczka na podatek przed odliczeniem składki zdrowotnej (wiersz 8 x 18%) - 9 - 102,24 zł
zaliczka na podatek do pobrania (wiersz 9 - 6), po zaokrągleniu - 10 - 47,00 zł
kwota wypłaty (wiersz 1 - 3 - 5 - 10) - 11 - 599,03 zł

Zleceniodawca z własnych środków opłaca część składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz całą składkę na ubezpieczenie wypadkowe.

www.KalkulatoryWynagrodzen.com.pl:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KalkulatoryPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Kalkulatory - archiwum

Narzędzia księgowego i kadrowego

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.