kalkulatory wynagrodzeń, kalkulator płac, obliczanie wynagrodzenia
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (404) z dnia 10.01.2016

Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika zatrudnionego przez część miesiąca

Od 15 grudnia 2015 r. zatrudniliśmy w pełnym wymiarze czasu pracy pracownika legitymującego się kilkuletnim stażem pracy, który po przepracowaniu 4 dni zaprzestał przychodzenia do pracy. W konsekwencji z dniem 31 grudnia 2015 r. rozwiązaliśmy z nim umowę o pracę w trybie art. 52 K.p. Jak ustalić wynagrodzenie za pracę? Czy przysługuje pracownikowi ekwiwalent za urlop? Jak dokonać rozliczenia składkowo-podatkowego, jeżeli zaliczka na podatek dochodowy jest niższa od składki zdrowotnej?

Sposób obliczenia wynagrodzenia jest uzależniony od jego rodzaju, przy czym pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie tylko za okres przepracowany. O ile nie był on wcześniej (w grudniu) nigdzie zatrudniony, nabył też prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze 1/12 rocznej puli urlopowej.

Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią (art. 80 K.p.). Są to nieliczne sytuacje, które niekiedy podlegają kolejnym ograniczeniom w zakresie wysokości wynagrodzenia za ten okres (np. przestój). Nie należy do nich natomiast niewykonywanie pracy z powodów nieusprawiedliwionych, co miało miejsce w przypadku opisanym w pytaniu.

Metoda obliczania wynagrodzenia za niepełny miesiąc pracy jest uzależniona od rodzaju tego wynagrodzenia. Gdy była to przykładowo stawka godzinowa, wystarczyło ją pomnożyć przez liczbę godzin przepracowanych. Jeżeli natomiast pracownik był wynagradzany stawką w stałej miesięcznej wysokości, należało zastosować przepis § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy... (Dz. U. nr 62, poz. 289 z późn. zm.). Znajduje on zastosowanie zarówno wówczas, gdy obniża się stawkę miesięczną za okresy innej niż zasiłkowa nieobecności niepłatnej, jak i za okres nieprzepracowany w związku z podjęciem (zakończeniem) zatrudnienia w trakcie miesiąca kalendarzowego. W tym celu stawkę tę dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy, czy też godzin nieprzepracowanych ze względu na podjęcie albo zakończenie zatrudnienia w trakcie miesiąca. Tak obliczoną kwotę odejmuje się od wynagrodzenia za cały miesiąc.

Jeżeli chodzi o urlop wypoczynkowy, to nawet w przypadku zatrudnienia przez 1 dzień, pracownikowi, dla którego jest to kolejny rok zatrudnienia, przysługuje 1/12 z pełnego wymiaru rocznego (przy założeniu, że wcześniej nie wykorzystał rocznej puli urlopowej). Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy dla tych celów należy bowiem zaokrąglić do pełnego miesiąca (art. 1552a § 2 K.p.). Wymiar urlopu ulega co prawda obniżeniu z tytułu nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, ale skutek taki występuje jedynie wówczas, gdy nieobecność ta trwa co najmniej 1 miesiąc. Jeżeli więc pracownik przed podjęciem tego zatrudnienia nie pracował u innego pracodawcy, gdzie nabyłby prawo do urlopu za grudzień, to za jeden miesiąc pracy (po zaokrągleniu) przysługiwał mu urlop wypoczynkowy. Ponieważ nie wykorzystał go w naturze, z dniem rozwiązania stosunku pracy należało wypłacić ekwiwalent pieniężny.

  Przykład  

Pracownik zatrudniony od 15 grudnia 2015 r., za wynagrodzeniem w wysokości 1.750 zł miesięcznie, przepracował 4 dni (32 godz.) i nie pojawił się więcej w pracy. Na skutek czynności podjętych przez pracodawcę umowa uległa rozwiązaniu w trybie natychmiastowym w dniu 31 grudnia 2015 r. (w tym dniu pracownikowi doręczono oświadczenie pracodawcy w tej sprawie). W tej samej dacie pracownikowi wypłacono:

 • wynagrodzenie za pracę w wysokości 332,88 zł, według wyliczenia: 1.750 zł : 168 godz. = 10,42 zł; 10,42 zł x (7 dni NN x 8 godz. + 10 dni nieprzepracowanych z powodu zatrudnienia w trakcie miesiąca x 8 godz.) = 1.417,12 zł; 1.750 zł - 1.417,12 zł = 332,88 zł,
   
 • ekwiwalent za 3 dni urlopu (pracownik legitymował się 10-letnim stażem urlopowym) w wysokości 250,08 zł (1.750 zł : 21 = 83,33 zł; 83,33 zł : 8 = 10,42 zł; 3 dni x 8 godz. x 10,42 zł = 250,08 zł).

Uwaga: Założyliśmy, że wigilia świąt Bożego Narodzenia była w zakładzie dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

Rozliczenie składkowo-podatkowe

Podstawę wymiaru składek ZUS pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy (z wyłączeniami niemającymi znaczenia dla omawianej kwestii). A zatem oskładkowaniu podlegał, obok wynagrodzenia za pracę, także ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. W okolicznościach wskazanych w pytaniu, należy zwrócić uwagę na przepis art. 83 ust. 1 ustawy zdrowotnej. Zgodnie z jego treścią, w przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez pracodawcę, zgodnie z przepisami ustawy zdrowotnej, jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez tego płatnika zgodnie z przepisami ustawy o pdof, składkę zdrowotną obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.

Zaliczkę na podatek dochodowy pracodawca ustala zgodnie z art. 32 ustawy o pdof, czyli w wysokości 18% dochodu (wynagrodzenia za pracę i ekwiwalentu za urlop po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów oraz potrąconych przez pracodawcę w danym miesiącu składek na ubezpieczenia społeczne). Tak ustaloną zaliczkę zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2. W dalszej kolejności wyliczoną zaliczkę zmniejsza się o kwotę składki zdrowotnej w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy wymiaru.

Kalkulatory
Kalkulator wynagrodzeń dostępny jest w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl

  Przykład  

Przyjmujemy założenia z poprzedniego przykładu. Od uzyskanego przez pracownika w grudniu 2015 r. przychodu, zakładając, że przysługiwały mu podstawowe koszty uzyskania przychodu i złożył pracodawcy PIT-2, pracodawca dokonał następujących wyliczeń:

wyszczególnienie wiersz obciążenia
składkowo-
-podatkowe
wynagrodzenie za pracę - 1 - 332,88 zł
ekwiwalent za urlop wypoczynkowy - 2 - 250,08 zł
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (wiersz 1 + 2) - 3 - 582,96 zł
składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków pracownika
(wiersz 3 x 9,76% + wiersz 3 x 1,5% + wiersz 3 x 2,45%)
- 4 - 79,92 zł
podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (wiersz 1 + 2 - 4) - 5 - 503,04 zł
wyliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne (wiersz 5 x 9%) - 6 - 45,27 zł*)
składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (wiersz 5 x 7,75%) - 7 - 38,99 zł
podstawa opodatkowania (wiersz 1 + 2 - 111,25 zł - wiersz 4), po zaokrągleniu - 8 - 392,00 zł
zaliczka przed pomniejszeniem o składkę zdrowotną (wiersz 8 x 18%) - 46,33 zł - 9 - 24,23 zł
zaliczka po pomniejszeniu o składkę zdrowotną (wiersz 9 - 7), po zaokrągleniu - 10 - 0,00 zł
Uwaga:*) Wyliczona składka zdrowotna w wysokości 45,27 zł, na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy zdrowotnej, podlega obniżeniu do wysokości wyliczonej zaliczki na podatek dochodowy i wynosi 24,23 zł.

Kwota do wypłaty wynosi 478,81 zł (332,88 zł + 250,08 zł - 79,92 zł - 24,23 zł).

Pracodawca z własnych środków opłaci część składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz całą składkę na ubezpieczenie wypadkowe. Ponadto, zakładając, że pracownik nie osiągnął wieku wynoszącego odpowiednio co najmniej 55 lat - kobieta i co najmniej 60 lat - mężczyzna, opłaci za niego składki na Fundusz Pracy i FGŚP. Składka na Fundusz Pracy jest należna, ponieważ gdyby pracownik pracował cały grudzień, to uzyskałby wynagrodzenie za poziomie co najmniej minimalnego.

www.KalkulatoryWynagrodzen.com.pl:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KalkulatoryPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Kalkulatory - archiwum

Narzędzia księgowego i kadrowego

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.