kalkulatory wynagrodzeń, kalkulator płac, obliczanie wynagrodzenia
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (388) z dnia 10.05.2015

Rozliczenie składkowo-podatkowe rencisty wykonującego dwie umowy zlecenia w różnych podmiotach

Osoba z ustalonym prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy wykonuje umowy zlecenia zawarte z dwoma różnymi podmiotami za wynagrodzeniem miesięcznym wynoszącym odpowiednio 90 zł i 1.500 zł. Z której umowy podlega ona obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym? Jak rozliczyć składki ZUS i podatek od tych umów?

Wykonywanie umowy zlecenia przez osobę z ustalonym prawem do renty jest tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, jeżeli równocześnie nie pozostaje ona w stosunku pracy (art. 9 ust. 4a ustawy o sus). Przy czym przedmiotowe ubezpieczenia ze zlecenia są obowiązkowe, mimo pozostawania w stosunku pracy, gdy umowa zlecenia została zawarta z pracodawcą, z którym osoba ta pozostaje równocześnie w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz własnego pracodawcy (art. 9 ust. 4b ustawy o sus).

Z pytania wynika, że rencista wykonuje pracę tylko na podstawie dwóch umów zlecenia. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o sus osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów, jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeń.

W świetle powyższego osoba, o której mowa w pytaniu, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z umowy zlecenia, którą rozpoczęła wykonywać wcześniej, a z drugiej - dobrowolnie, z tym że może ona zmienić tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń i podlegać im z drugiej umowy zlecenia, a wówczas z pierwszej umowy ubezpieczenia te są dobrowolne. Co istotne, do końca bieżącego roku, dokonując wyboru tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń, bez znaczenia jest wysokość przychodu podlegającego oskładkowaniu z wybranej umowy.


Zwracamy uwagę!
Od 1 stycznia 2016 r. osoba wykonująca umowę zlecenia, której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu będzie niższa od minimalnego wynagrodzenia, spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z drugiej umowy zlecenia będzie podlegała obowiązkowo przedmiotowym ubezpieczeniom również z tej umowy.

Z obydwu umów zlecenia obowiązkowa jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie bowiem z art. 82 ust. 2 ustawy zdrowotnej, w przypadku gdy w ramach jednego z tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wymienionych w art. 66 ust. 1 ustawy zdrowotnej ubezpieczony uzyskuje więcej niż jeden przychód, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego z uzyskanych przychodów odrębnie.

  Przykład  

Osoba z ustalonym prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy od 1 lutego do 31 grudnia 2015 r. wykonuje umowę zlecenia, w której odpłatność określono na kwotę 1.500 zł miesięcznie. Z tego tytułu podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu wypadkowemu, a także ubezpieczeniu zdrowotnemu. Może ona też na zasadzie dobrowolności przystąpić do ubezpieczenia chorobowego.

Od 1 kwietnia 2015 r. osoba ta podjęła pracę na podstawie kolejnej umowy zlecenia zawartej z innym podmiotem na okres do 31 grudnia 2015 r., za wynagrodzeniem w wysokości 90 zł miesięcznie. Z tej umowy podlega ona dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (w razie przystąpienia do tych ubezpieczeń - obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu), natomiast obowiązkowa jest składka zdrowotna.

Osoba ta może również zmienić tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych i podlegać im z drugiej umowy zlecenia, wówczas z pierwszej ubezpieczenia te będą dobrowolne.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu Czytelnika, wynagrodzenie z jednej umowy zlecenia podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 41 ustawy o pdof, natomiast z drugiej zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o pdof.


Przy ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z pierwszym z ww. przepisów stosuje się do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, czyli 18%. Koszty uzyskania przychodów, co do zasady, wynoszą 20% i ustala się je od przychodu pomniejszonego o finansowane przez zleceniobiorcę składki na ubezpieczenia społeczne. Zaliczkę obliczoną w sposób określony wyżej zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy wymiaru składki. Natomiast na podstawie drugiego z ww. przepisów pobiera się zryczałtowany podatek w wysokości 18% przychodu, bowiem kwota należności określona w umowie zlecenia zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł. Od uzyskanego przez zleceniobiorcę przychodu zleceniodawca jako płatnik nie odlicza więc składek na ubezpieczenia społeczne, a od zryczałtowanego podatku - składki na ubezpieczenie zdrowotne, finansowanych przez zleceniobiorcę. Zleceniobiorca może pobrane z jego środków składki odliczyć dopiero w zeznaniu podatkowym. Powyższe przedstawiamy na przykładzie.

Kalkulatory
Kalkulatory płac (umowa zlecenia i o dzieło - pobór zaliczki oraz umowa zlecenia i o dzieło opodatkowana ryczałtem) dostępne są w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl

Założenia 1

Przyjmujemy dane z przykładu zamieszczonego na poprzedniej stronie i dodatkowo, że zleceniobiorca od 1 kwietnia br. z pierwszej umowy zlecenia nadal podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, a ponadto dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, zaś z drugiej umowy zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu (nie wniósł o dobrowolne ubezpieczenia społeczne).

W kwietniu 2015 r. zleceniobiorca uzyskał wynagrodzenie z pierwszej umowy w wysokości 1.500 zł, a z drugiej w kwocie 90 zł. Koszty uzyskania przychodu z pierwszej umowy wynoszą 20%.

Rozliczenie składkowo-podatkowe przedstawia się w następujący sposób:

 • z pierwszej umowy:
wyszczególnienie wiersz rozliczenie
składkowo-
-podatkowe
wynagrodzenie z umowy zlecenia - 1 - 1.500,00 zł
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez zleceniobiorcę (wiersz 1) - 2 - 1.500,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę
(wiersz 2 x 9,76% + wiersz 2 x 1,5% + wiersz 2 x 2,45%)
- 3 - 205,65 zł
podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (wiersz 1 - 3) - 4 - 1.294,35 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania (wiersz 4 x 9%) - 5 - 116,49 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku
(wiersz 4 x 7,75%)
- 6 - 100,31 zł
koszty uzyskania przychodu (wiersz 1 - 3) x 20% - 7 - 258,87 zł
podstawa obliczenia zaliczki na podatek (wiersz 1 - 7 - 3), po zaokrągleniu - 8 - 1.035,00 zł
zaliczka na podatek przed odliczeniem składki zdrowotnej (wiersz 8 x 18%) - 9 - 186,30 zł
zaliczka na podatek do pobrania (wiersz 9 - 6), po zaokrągleniu - 10 - 86,00 zł
kwota wypłaty (wiersz 1 - 3 - 5 - 10) - 11 - 1.091,86 zł

Zleceniodawca z własnych środków opłaca część składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz całą składkę na ubezpieczenie wypadkowe. Przyjmując, że zleceniobiorca nie osiągnął wieku co najmniej 55 lat - kobieta i co najmniej 60 lat - mężczyzna, zleceniodawca opłaca za niego też składkę na FGŚP, nie opłaca zaś składki na Fundusz Pracy.

 • z drugiej umowy:
wyszczególnienie wiersz rozliczenie
składkowo-
-podatkowe
wynagrodzenie z umowy zlecenia - 1 - 90,00 zł
podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (wiersz 1) - 2 - 90,00 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania (wiersz 2 x 9%) - 3 - 8,10 zł
podstawa obliczenia podatku (wiersz 1) - 4 - 90,00 zł
zryczałtowany podatek do pobrania (wiersz 4 x 18%), po zaokrągleniu - 5 - 16,00 zł
kwota wypłaty (wiersz 1 - 3 - 5) - 6 - 65,90 zł

Założenia 2

Przyjmujemy dane z przykładu zamieszczonego na str. 5 i dodatkowo, że zleceniobiorca od 1 kwietnia br. zmienił tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i podlega przedmiotowym ubezpieczeniom z drugiej umowy zlecenia (przy czym nie wniósł o dobrowolne ubezpieczenie chorobowe).

Rozliczenie składkowo-podatkowe od wypłat dokonanych w kwietniu (za ten miesiąc) przedstawia się w następujący sposób:

 • z pierwszej umowy:
wyszczególnienie wiersz rozliczenie
składkowo-
-podatkowe
wynagrodzenie - 1 - 1.500,00 zł
podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (wiersz 1) - 2 - 1.500,00 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania (wiersz 2 x 9%) - 3 - 135,00 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (wiersz 2 x 7,75%) - 4 - 116,25 zł
koszty uzyskania przychodu (wiersz 1 x 20%) - 5 - 300,00 zł
podstawa obliczenia zaliczki na podatek (wiersz 1 - 5), po zaokrągleniu - 6 - 1.200,00 zł
zaliczka na podatek przed odliczeniem składki zdrowotnej (wiersz 6 x 18%) - 7 - 216,00 zł
zaliczka na podatek do pobrania (wiersz 7 - 4), po zaokrągleniu - 8 - 100,00 zł
kwota wypłaty (wiersz 1 - 3 - 8) - 9 - 1.265,00 zł

 • z drugiej umowy:
wyszczególnienie wiersz rozliczenie
składkowo-
-podatkowe
wynagrodzenie - 1 - 90,00 zł
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (wiersz 1) - 2 - 90,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę
(wiersz 2 x 9,76% + wiersz 2 x 1,5%)
- 3 - 10,13 zł
podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (wiersz 1 - 3) - 4 - 79,87 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania (wiersz 4 x 9%) - 5 - 7,19 zł
podstawa obliczenia podatku (wiersz 1) - 6 - 90,00 zł
zryczałtowany podatek do pobrania (wiersz 6 x 18%), po zaokrągleniu - 7 - 16,00 zł
kwota wypłaty (wiersz 1 - 3 - 5 - 7) - 8 - 56,68 zł

Zleceniodawca z własnych środków opłaca część składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz całą składkę na ubezpieczenie wypadkowe. Przyjmując, że zleceniobiorca nie osiągnął wieku co najmniej 55 lat - kobieta i co najmniej 60 lat - mężczyzna, zleceniodawca opłaca za niego też składkę na FGŚP, nie opłaca zaś składki na Fundusz Pracy.

www.KalkulatoryWynagrodzen.com.pl:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KalkulatoryPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Kalkulatory - archiwum

Narzędzia księgowego i kadrowego

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.