kalkulatory wynagrodzeń, kalkulator płac, obliczanie wynagrodzenia
Uwaga: Wnioski o wyrażenie zgody na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne po terminie, dotyczące okresu sprzed 1 stycznia 2022 r., można składać do 30 czerwca 2022 r. Do 30 czerwca spółki jawne i partnerskie powinny złożyć do KRS oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. (czytaj więcej) Do 30 czerwca 2022 r. należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. (czytaj więcej)
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (327) z dnia 1.11.2012

Opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe ponad limit

1. Korekta dokumentów rozliczeniowych

Pracodawca, który w dokumentach rozliczeniowych sporządzonych za dany miesiąc wykazał składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ustalone od podstawy przekraczającej roczny limit, obowiązany jest dokonać ich korekty. Komplet dokumentów rozliczeniowych korygujących składa się z:

 • raportu ZUS RCA, w którym pracodawca rozlicza składki od prawidłowych podstaw (z uwzględnieniem kwoty ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; skorygowana zostanie też podstawa wymiaru składki zdrowotnej),
   
 • deklaracji rozliczeniowej, w której pracodawca wykazuje dane dotyczące wszystkich ubezpieczonych, tj. tych, za których zostały prawidłowo rozliczone składki i świadczenia w poprzednim komplecie dokumentów, jak i ubezpieczonego, za którego został sporządzony imienny raport miesięczny korygujący.


2. Zwrot pracownikowi nienależnie pobranych składek

Opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ponad roczny limit spowoduje powstanie:

 • nadpłaty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz
   
 • niedopłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne (ustalając podstawę wymiaru tej składki pracodawca potrącił składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pobrane od zawyżonej podstawy wymiaru).

Pracodawca po przesłaniu do ZUS dokumentów rozliczeniowych korygujących zakładając, że nie ma zaległości może wnioskować o zwrot nadpłaty. Do składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłaconych po przekroczeniu rocznego limitu stosuje się art. 24 ust. 6a-8 ustawy o sus (art. 19 ust. 6a ustawy o sus). Za datę stwierdzenia nienależnie opłaconych składek uważa się datę otrzymania przez ZUS imiennego raportu miesięcznego korygującego i deklaracji rozliczeniowej korygującej.

Zgodnie z art. 24 ust. 6a ustawy o sus, nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez ZUS z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku - na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik składek złoży wniosek o zwrot składek. ZUS zawiadamia płatnika składek o kwocie nienależnie opłaconych składek, które mogą być zwrócone, chyba że nie przekraczają wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym.

Nienależnie opłacone składki podlegają zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku płatnika składek. Jeśli w tym terminie składki nie zostaną zwrócone, to podlegają oprocentowaniu w wysokości równej odsetkom za zwłokę pobieranym od zaległości podatkowych, od dnia złożenia wniosku. W poradniku ZUS pt. "Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek na te ubezpieczenia oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" czytamy, że: "(...) ZUS zwraca składki obliczone i przekazane od nadwyżki ponad kwotę ograniczenia w terminie 30 dni od złożenia przez płatnika składek deklaracji rozliczeniowej korygującej i imiennych raportów miesięcznych korygujących, złożonych w związku z przekroczeniem kwoty ograniczenia. (...)".

W przypadku gdy do otrzymania zwrotu składek uprawnionych jest kilku płatników składek, ZUS dzieli kwotę nadpłaconych składek i zwraca je płatnikom w takich częściach, w jakich opłacali składkę w miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie limitu (§ 9 rozporządzenia składkowego).

W związku z powstałą niedopłatą składki na ubezpieczenie zdrowotne (finansowaną przez pracownika), ZUS dokonuje zwrotu nadpłaty po pomniejszeniu jej o kwotę niedopłaty tej składki.

Ważne: Pracodawca obowiązany jest zwrócić pracownikowi składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nienależnie pobrane z jego wynagrodzenia (niezależnie od tego czy będzie wnioskował w ZUS o zwrot nadpłaty, czy nie).

Kwota zwróconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi zwrot uprzednio pomniejszonego przychodu pracownika ze stosunku pracy. W miesiącu, w którym zostanie wypłacona pracownikowi (postawiona do jego dyspozycji), podlega doliczeniu do pozostałych przychodów uzyskanych przez pracownika w tym miesiącu, od których pracodawca pobiera zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do art. 32 ustawy o pdof. W podstawie opodatkowania należy uwzględnić kwotę nadpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przed pomniejszeniem o składkę zdrowotną. Wyliczoną zaliczkę na podatek dochodowy pracodawca pomniejsza o kwotę niedopłaty składki zdrowotnej (w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy wymiaru).

  Przykład 1  

Pracodawca od kwietnia 2011 r. zatrudnia pracownika za wynagrodzeniem ustalonym w stałej miesięcznej wysokości 10.000 zł, a od 1 stycznia 2012 r. - 11.000 zł. Za grudzień 2011 r. rozliczył za pracownika składki ZUS w następujący sposób:

wyszczególnienie poz.  wysokość
obciążeń składkowych
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - 1 - 10.000,00 zł
składka na ubezpieczenie emerytalne finansowana przez pracownika (poz. 1 x 9,76%) - 2 - 976,00 zł
składka na ubezpieczenia rentowe finansowa przez pracownika (poz. 1 x 1,5%) - 3 - 150,00 zł
składka na ubezpieczenie chorobowe finansowana przez pracownika (poz. 1 x 2,45%) - 4 - 245,00 zł
podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (10.000 zł - poz. 2 - poz. 3 - poz. 4) - 5 - 8.629,00 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania (poz. 5 x 9%) - 6 - 776,61 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (poz. 5 x 7,75%) - 7 - 668,75 zł

Pracodawca z własnych środków opłacił część składek na ubezpieczenia społeczne (od podstawy 10.000 zł) oraz składki na Fundusz Pracy i FGŚP (od podstawy 10.000 zł).

Pod koniec sierpnia 2012 r. pracodawca otrzymał informację z ZUS, że za tego pracownika w grudniu 2011 r. w związku z przekroczeniem limitu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe powinny być opłacone od kwoty 6.800 zł, a nie od 10.000 zł. Pracodawca powinien więc rozliczyć składki ZUS w następujący sposób:

wyszczególnienie poz.  wysokość
obciążeń składkowych
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1 - 6.800,00 zł
składka na ubezpieczenie emerytalne finansowa przez pracownika (poz. 1 x 9,76%) - 2 - 663,68 zł
składka na ubezpieczenia rentowe finansowana przez pracownika (poz. 1 x 1,5%) - 3 - 102,00 zł
podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe - 4 - 10.000,00 zł
składka na ubezpieczenie chorobowe finansowa przez pracownika (poz. 4 x 2,45%) - 5 - 245,00 zł
podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (10.000 zł - poz. 2 - poz. 3 - poz. 5) - 6 - 8.989,32 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania (poz. 6 x 9%) - 7 - 809,04 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (poz. 6 x 7,75%) - 8 - 696,67 zł

Pracodawca ustalił, że:

 • nadpłata składki na ubezpieczenie emerytalne sfinansowana przez pracownika wynosiła 312,32 zł (976 zł - 663,68 zł),
   
 • nadpłata składki na ubezpieczenia rentowe sfinansowana przez pracownika wynosiła 48 zł (150 zł - 102 zł),
   
 • niedopłata składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosiła 32,43 zł (809,04 zł - 776,61 zł); po jej opłaceniu, co w praktyce polega na pomniejszeniu nadpłaty składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe o niedopłaconą składkę zdrowotną odliczeniu od podatku będzie podlegała składka zdrowotna w wysokości 27,92 zł (696,67 zł - 668,75 zł).

Ponadto pracodawca ustalił kwotę nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe sfinansowaną z własnych środków.

  Przykład 2  

Przyjmujemy, że pracodawca, o którym mowa w przykładzie 9, we wrześniu br. zwrócił pracownikowi nadpłacone składki. W tym też miesiącu pracownik uzyskał wynagrodzenie w wysokości 11.000 zł. W podstawie opodatkowania oprócz wynagrodzenia w wysokości 11.000 zł pracodawca uwzględnił kwotę nadpłaty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (przed pomniejszeniem o składkę zdrowotną) w wysokości 360,32 zł (312,32 zł + 48 zł). Od wyliczonej zaliczki na podatek dochodowy pracodawca odliczył także składkę zdrowotną w wysokości 27,92 zł. Pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów i złożył PIT-2.

Pracodawca dokonał następujących wyliczeń:

wyszczególnienie poz. wysokość
obciążeń składkowo-podatkowych
kwota wynagrodzenia - 1 - 11.000,00 zł
kwota zwrotu do opodatkowania - 2 - 360,32 zł
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (poz. 1) - 3 - 11.000,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne pobrane z wynagrodzenia pracownika (poz. 3 x 9,76% + poz. 3 x 1,5% + poz. 3 x 2,45%) - 4 - 1.508,10 zł
podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (poz. 1 - 4) - 5 - 9.491,90 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania (poz. 5 x 9%) - 6 - 854,27 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (poz. 5 x 7,75%) - 7 - 735,62 zł
podstawa obliczenia zaliczki na podatek (poz. 1 + 2 - 111,25 zł - poz. 4), po zaokrągleniu - 8 - 9.741,00 zł
zaliczka na podatek przed odliczeniem składki zdrowotnej (poz. 8 x 18%) - 46,33 zł - 9 - 1.707,05 zł
zaliczka na podatek do pobrania (poz. 9 - 7 - 27,92 zł), po zaokrągleniu - 10 - 944,00 zł

Kwota do wypłaty 8.021,52 zł, tj. 11.000 zł + 360,32 zł - 1.508,10 zł - 854,27 zł - 944 zł - 32,43 zł = 8.021,52 zł.


W przypadku braku płatnika składek lub jego następcy prawnego, ZUS zawiadamia ubezpieczonego o kwocie nienależnie opłaconych składek w części sfinansowanej przez ubezpieczonego i na jego wniosek zwraca nienależnie opłacone składki.


3. Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

Pracodawca, który rozliczył składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy przekraczającej roczny limit powinien sprawdzić, czy wynagrodzenie za ten miesiąc (także kolejne, od których nienależnie pobrano wyższe składki emerytalno-rentowe) nie zostało uwzględnione w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego (zasiłków). Jeśli bowiem przychód pracownika za dany miesiąc został pomniejszony o wyższą niż należna kwotę składek na ubezpieczenia społeczne, to w podstawie wymiaru zasiłków została uwzględniona niższa kwota wynagrodzenia za ten miesiąc. W konsekwencji została zaniżona podstawa wymiaru ww. świadczeń i ich niedopłata. Pracodawca w takim przypadku obowiązany jest do przeliczenia podstawy i wyrównania wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia. Kwoty wyrównania świadczeń chorobowych wykazuje się w dokumentach rozliczeniowych sporządzonych za miesiąc, w którym nastąpiła ich wypłata.

  Przykład 3  

Przyjmujemy założenia z przykładu 9 oraz, że pracownik chorował przez 4 dni czerwca 2012 r. Za dni choroby otrzymał zasiłek chorobowy. Podstawę jego wymiaru stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od czerwca 2011 r. do maja 2012 r. w wysokości:

okres wynagrodzenie przyjęte do obliczenia podstawy wymiaru
06-12/11 60.403,00 zł (8.629,00 zł x 7 m-cy)
01-05/12 47.459,50 zł (9.491,90 zł x 5 m-cy)
razem 107.862,50 zł

Za 4 dni sierpnia 2012 r. pracownik otrzymał zasiłek chorobowy w kwocie 958,76 zł, według wyliczenia:

107.862,50 zł : 12 m-cy = 8.988,54 zł,

8.988,54 zł x 80% : 30 = 239,69 zł (stawka dzienna),

239,69 zł x 4 dni = 958,76 zł.

Po otrzymaniu z ZUS informacji, że w grudniu 2011 r. nastąpiło przekroczenie limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tego pracownika, pracodawca dokonał przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za ww. okres.

We wrześniu br. dokonał wypłaty wyrównania w wysokości 3,24 zł, zgodnie z wyliczeniem:

[(107.862,50 zł - 8.629 zł) + 8.989,32 zł] : 12 m-cy = 9.018,57 zł,

9.018,57 zł x 80% : 30 = 240,50 zł (stawka dzienna),

240,50 zł x 4 dni = 962 zł,

962 zł - 958,76 zł = 3,24 zł.

Kwotę wyrównania zasiłku chorobowego pracodawca wykazał w raporcie ZUS RSA sporządzonym za wrzesień br. z kodem świadczenia/przerwy - 317.

Wraz z wypłatą wyrównania pracodawca wypłacił odsetki z tytułu opóźnienia, licząc od dnia wypłaty zasiłku chorobowego do dnia wypłaty wyrównania (art. 64 ust. 2 ustawy zasiłkowej).


W celu obliczenia odsetek można skorzystać z kalkulatora dostępnego na naszej stronie internetowej www.gofin.pl w zakładce "kalkulatory".

www.KalkulatoryWynagrodzen.com.pl:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KalkulatoryPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

czerwiec 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

Kalkulatory

Narzędzia księgowego i kadrowego

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.