kalkulatory wynagrodzeń, kalkulator płac, obliczanie wynagrodzenia
Uwaga: Wnioski o wyrażenie zgody na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne po terminie, dotyczące okresu sprzed 1 stycznia 2022 r., można składać do 30 czerwca 2022 r. Do 30 czerwca spółki jawne i partnerskie powinny złożyć do KRS oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. (czytaj więcej) Do 30 czerwca 2022 r. należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. (czytaj więcej)
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (322) z dnia 10.08.2012

Rozliczenie składkowo-podatkowe zwrotu kosztów podróży członka rady nadzorczej

Członek rady nadzorczej obok wynagrodzenia za udział w posiedzeniach rady w wysokości przekraczającej 200 zł otrzymuje także zwrot kosztów podróży. Czy kwota zwrotu tych kosztów podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne? Jeśli tak, to jak dokonywać rozliczeń składkowo-podatkowych?

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne członka rady nadzorczej stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywany z tytułu pełnionej funkcji (art. 81 ust. 8 pkt 12 ustawy zdrowotnej). Ustawa zdrowotna nie zawiera żadnych zwolnień przedmiotowych, co oznacza, że od wszystkich przychodów jakie uzyskuje członek rady nadzorczej istnieje obowiązek naliczania składki zdrowotnej. W konsekwencji do podstawy wymiaru składki zdrowotnej należy wliczyć także zwrot należności z tytułu podróży.

W opisanym przypadku od przychodów członka rady nadzorczej należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy. Ustala się ją w wysokości 18% od uzyskanego przez członka rady nadzorczej świadczenia pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów (obecnie w wysokości 111,25 zł). Obliczoną w ten sposób zaliczkę na podatek dochodowy zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, z tym że w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Pisaliśmy na ten temat w UiPP nr 15/2012, str. 8-11.

Zwracamy uwagę! Odliczeniu od zaliczki na podatek dochodowy nie podlega składka zdrowotna, której podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy o pdof oraz składka, której podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku (art. 27b ust. 1 ustawy o pdof).

Kwota zwrotu kosztów podróży członkowi rady nadzorczej może być zwolniona od podatku dochodowego. Stosownie bowiem do art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o pdof nie podlegają opodatkowaniu diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem - do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Przy czym z art. 21 ust. 13 ustawy o pdof wynika, że powołany przepis stosuje się, jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione:

 • w celu osiągnięcia przychodów lub
   
 • w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów odrębnych ustaw, lub
   
 • przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub
   
 • przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5, w związku z wykonywaniem tych funkcji.
Ważne: Jeżeli członek rady nadzorczej otrzymuje zwrot kosztów podróży, które nie zostały przez niego zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, a odbyta podróż ma na celu osiągnięcie przychodu przez podmiot gospodarczy, to kwota zwrotu jest wolna od podatku - do wysokości określonej w przepisach rozporządzeń dotyczących podróży służbowych krajowych i zagranicznych. Wówczas też składka zdrowotna ustalona od tej kwoty nie podlega odliczeniu od zaliczki na podatek dochodowy.

Czy w takiej sytuacji zastosowanie znajduje przepis art. 83 ust. 2 ustawy zdrowotnej? Z jego brzmienia wynika bowiem, że w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy, od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki zdrowotnej, zgodnie z przepisami ustawy o pdof obliczoną składkę obniża się do 0 zł. Czy więc składkę zdrowotną należy obniżyć do 0 zł, gdy jej podstawę stanowi kwota zwrotu należności z tytułu podróży członka rady nadzorczej zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) i ust. 13 ustawy o pdof?

W tej sprawie nasza Redakcja zwróciła się o zajęcie stanowiska do ZUS.

W dniu 27 czerwca 2012 r. otrzymaliśmy odpowiedź, w której czytamy, że: "Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczana przez płatnika, o którym mowa w art. 85 ust. 1-13, zgodnie z przepisami art. 79 i 81 jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczanej przez tego płatnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (…), składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki. Natomiast jak stanowi ustęp 2 tego artykułu, w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0 zł.

Mając na uwadze to, że art. 83 ust. 1 swym zakresem podmiotowym obejmuje wyłącznie płatników, o których mowa w art. 85 ust. 1-13, należałoby uznać, że art. 83 ust. 2 nie może mieć zastosowania do płatników za członków rad nadzorczych, gdyż do nich odnosi się art. 85 ust. 16. Mając jednakże na uwadze mogące wystąpić w tym zakresie wątpliwości interpretacyjne, Zakład wystąpił o potwierdzenie powyższego stanowiska do Ministerstwa Zdrowia. (…).". W kolejnym piśmie z dnia 16 lipca 2012 r. ZUS poinformował, że: "(…) Ministerstwo Zdrowia potwierdziło interpretację przepisów w tym zakresie zaprezentowaną przez Departament. Tak więc, art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (…) nie znajduje zastosowania do członków rad nadzorczych, co oznacza, że od każdego przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywanego z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest należna.".

Ważne: Składka zdrowotna członka rady nadzorczej nie podlega obniżeniu do wysokości zaliczki na podatek dochodowy. Nie jest również obniżana do 0 zł, jeśli podstawę wymiaru tej składki stanowi przychód zwolniony od podatku dochodowego na podstawie ustawy o pdof.

  Przykład  

W lipcu 2012 r. członek rady nadzorczej uczestniczył w posiedzeniu rady i z tego tytułu przysługiwało mu wynagrodzenie w kwocie 500 zł. W tym też miesiącu otrzymał zwrot kosztów podróży w wysokości 120 zł (korzystający ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b i ust. 13 ustawy o pdof).

Rozliczenie składkowo-podatkowe przedstawia się następująco:

wyszczególnienie poz. wysokość
obciążeń
składkowo-
-podatkowych
kwota wynagrodzenia - 1 - 500,00 zł
kwota zwrotu należności z tytułu podróży - 2 - 120,00 zł
podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (poz. 1 + 2) - 3 - 620,00 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania (poz. 3 x 9%) - 4 - 55,80 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (poz. 1 x 7,75%) - 5 - 38,75 zł
koszty uzyskania przychodu - 6 - 111,25 zł
podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu (poz. 1 - 6) - 7 - 389,00 zł
zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej
(poz. 7 x 18%)
- 8 - 70,02 zł
zaliczka na podatek dochodowy do pobrania, po zaokrągleniu (poz. 8 - 5) - 9 - 31,00 zł
kwota wypłaty (poz. 1 + 2 - 4 - 9) - 10 - 533,20 zł

www.KalkulatoryWynagrodzen.com.pl:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KalkulatoryPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

czerwiec 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

Kalkulatory

Narzędzia księgowego i kadrowego

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.