kalkulatory wynagrodzeń, kalkulator płac, obliczanie wynagrodzenia
Uwaga: Wnioski o wyrażenie zgody na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne po terminie, dotyczące okresu sprzed 1 stycznia 2022 r., można składać do 30 czerwca 2022 r. Do 30 czerwca spółki jawne i partnerskie powinny złożyć do KRS oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. (czytaj więcej) Do 30 czerwca 2022 r. należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. (czytaj więcej)
A A A

Wybrane koszty w księgach rachunkowych i przepisach podatkowych - Dodatek nr 37 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (683) z dnia 20.12.2009

Premie i nagrody kwartalne, miesięczne - moment zaliczenia do kosztów podatkowo i bilansowo

Do jakiego okresu dla celów bilansowych i podatkowych zaliczyć premie wypłacane np. za okresy miesięczne czy kwartalne?

W księgach rachunkowych jednostka ujmuje wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego - niezależnie od terminu ich zapłaty. Tak wynika z zasady memoriału, określonej w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Oznacza to, że wynagrodzenia oraz obciążające je składki ZUS jako koszt pracodawcy należy ująć w okresie, za który są należne.

Przypominamy, iż w świetle przepisów podatkowych, od 1 stycznia 2009 r. wynagrodzenia stanowią koszt uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem, że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji pracownika w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. Jeśli terminy te nie zostaną dochowane, wynagrodzenia można uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów dopiero z chwilą ich wypłaty lub postawienia do dyspozycji pracownika. Tak wynika z art. 22 ust. 6ba i art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy o PDOF oraz art. 15 ust. 4g i art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o PDOP.

Szczegółowe zasady wypłaty wynagrodzeń w danym zakładzie pracy powinien regulować przyjęty układ zbiorowy pracy lub regulamin wynagradzania. Z takiego układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania może wynikać, że premie uznaniowe przyznawane są pracownikom z miesięcznym opóźnieniem (pracodawca np. nie jest w stanie wcześniej ustalić, czy pracownikowi za dany miesiąc premia przysługuje) i wypłacane w terminie wypłaty wynagrodzenia za bieżący miesiąc. W takim przypadku można uznać, że premie te stają się należne dopiero w miesiącu, w którym się należą, czyli w którym pracodawca premię przyznał, a nie w miesiącu, za który są wypłacane, który był np. podstawą oceny pracy pracownika. Dlatego premię tę dolicza się do wynagrodzenia pracownika wypłacanego w bieżącym miesiącu i od łącznej kwoty nalicza składki ZUS oraz pobiera zaliczkę na podatek dochodowy.

Podobnie wygląda sytuacja z nagrodą (premią) kwartalną. Jeśli z układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania wynika, że nagroda kwartalna jest wypłacana w terminie wypłaty wynagrodzeń za ostatni miesiąc kwartału - to za ten miesiąc jest ona należna i podlega zaewidencjonowaniu w księgach rachunkowych tego miesiąca.

W podobnej sprawie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, który w interpretacji indywidualnej z 1 czerwca 2009 r., nr IPPB5/423-153/09-2/AS, stwierdził:

"(...) Zgodnie z Zakładowym Regulaminem Wynagradzania pracownikom oprócz wynagrodzenia zasadniczego za miesiąc bieżący przysługuje premia uznaniowa za miesiąc poprzedni, wypłacana łącznie z wynagrodzeniem za bieżący miesiąc.

Ponadto pracownikom przysługują nagrody kwartalne lub półroczne, płatne w terminie wypłaty wynagrodzeń za ostatni miesiąc kwartału lub półrocza. (...) Termin wypłaty wynagrodzeń reguluje Zakładowy Regulamin Wynagradzania. Wynagrodzenia są wypłacane pracownikom do 28-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

(...) należy stwierdzić, iż wydatki na wypłatę wynagrodzenia zasadniczego za marzec 2009 r. i premii za luty 2009 r. oraz nagrody kwartalnej za I kwartał 2009 r. mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie, gdy przedmiotowe świadczenia staną się należne, tj. w miesiącu marcu 2009 r. - pod warunkiem, że zostaną wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z Zakładowego Regulaminu Wynagradzania.

Jeżeli jednak pracodawca uchybi temu terminowi, wypłacane wynagrodzenia zasadnicze za marzec i premie za luty 2009 r. oraz nagrody kwartalne za I kwartał 2009 r. zaliczy do kosztów podatkowych w miesiącu ich faktycznej wypłaty.

(...) Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć wydatki na zapłatę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek finansowanych przez płatnika oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - do kosztów uzyskania przychodów marca 2009 r. od wynagrodzenia zasadniczego za marzec 2009 r. i premii za luty 2009 r. oraz nagrody kwartalnej za I kwartał 2009 r. (...)"
 

Przykład

We wrześniu 2009 r. pracodawca naliczył wynagrodzenie za wrzesień 2009 r. oraz należne we wrześniu według zakładowego regulaminu premię uznaniową za sierpień 2009 r. i nagrodę za III kwartał 2009 r. Wynagrodzenie wraz z premią i nagrodą wypłacono przelewem 29 września 2009 r., a składki ZUS i podatek opłacono 15 października 2009 r.

Według listy płac, za wrzesień 2009 r. rozliczenie składników wynagrodzenia dla wybranego pracownika przedstawia się następująco:

Lp. Wyszczególnienie Kwota
1. Wynagrodzenie zasadnicze 09/2009: 4.000 zł
2. Premia uznaniowa 08/2009: 500 zł
3. Nagroda za III kwartał 2009 r.: 1.000 zł
4. Łącznie przychód pracownika: 5.500 zł
5. Składki na ubezpieczenia społeczne obciążające pracownika (łącznie 13,71%): 5.500 zł x 13,71% = 754,05 zł
6. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 5.500 zł - 754,05 zł = 4.745,95 zł
7. Składka na ubezpieczenie zdrowotne pobrana z wynagrodzenia pracownika według stawki 9%: 4.745,95 zł x 9% = 427,14 zł
8. Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu od podatku dochodowego według stawki 7,75%: 4.745,95 zł x 7,75% = 367,81 zł
9. Koszty uzyskania przychodów: 111,25 zł
10. Podstawa naliczenia podatku dochodowego (po zaokrągleniu do pełnych złotych): 5.500 zł - 111,25 zł - 754,05 zł = 4.635 zł
11. Zaliczka na podatek dochodowy: (4.635 zł x 18%) - 46,33 zł = 787,97 zł
12. Zaliczka po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne (po zaokrągleniu do pełnych złotych): 787,97 zł - 367,81 zł = 420 zł
13. Kwota netto do wypłaty: 5.500 zł - 754,05 zł - 427,14 zł - 420 zł = 3.898,81 zł
14. Składki na ubezpieczenia społeczne obciążające pracodawcę oraz na FP i FGŚP (łącznie 18,48%; składkę wypadkową przyjęto na poziomie 1,67%): 5.500 zł x 18,48% = 1.016,40 zł

Dekretacja w księgach września 2009 r.:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Lista płac - zarachowanie w ciężar kosztów wynagrodzeń brutto:
5.500 zł
40 23
2. Składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne - finansowane przez pracownika: (754,05 zł + 427,14 zł) =
1.181,19 zł
23 22-3
3. Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych:
420 zł
23 22-1
4. Zarachowanie w ciężar kosztów składek na ubezpieczenia społeczne, FP oraz FGŚP - finansowanych przez pracodawcę:
1.016,40 zł
40 22-3
5. WB - wypłata pracownikowi wynagrodzenia w kwocie netto:
3.898,81 zł
23 13-0

Księgowania w księgach września 2009 r.:

Kliknij, aby powiększyć obraz

Dekretacja w księgach października 2009 r.:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. WB - zapłata do ZUS składek od wypłaconych we wrześniu wynagrodzeń: 754,05 zł + 427,14 zł + 1.016,40 zł =
2.197,59 zł
22-3 13-0
2. WB - zapłata do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych we wrześniu wynagrodzeń:
420 zł
22-1 13-0

Księgowania w księgach października 2009 r.:

Kliknij, aby powiększyć obraz

Pracodawca w kosztach uzyskania przychodów września 2009 r. może ująć wartość wynagrodzeń oraz składek ZUS finansowanych przez zakład pracy w łącznej kwocie 6.516,40 zł (tj. 5.500 zł + 1.016,40 zł). Zarówno wynagrodzenia, jak i składki ZUS opłacone zostały bowiem terminowo.

www.KalkulatoryWynagrodzen.com.pl:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KalkulatoryPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

czerwiec 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

Kalkulatory

Narzędzia księgowego i kadrowego

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.