kalkulatory wynagrodzeń, kalkulator płac, obliczanie wynagrodzenia
Uwaga: Wnioski o wyrażenie zgody na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne po terminie, dotyczące okresu sprzed 1 stycznia 2022 r., można składać do 30 czerwca 2022 r. Do 30 czerwca spółki jawne i partnerskie powinny złożyć do KRS oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. (czytaj więcej) Do 30 czerwca 2022 r. należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. (czytaj więcej)
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (363) z dnia 1.05.2014

Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia zleceniobiorcy wypłaconego po zakończeniu umowy

Spółka z o.o. zawarła umowę zlecenia z osobą fizyczną na okres od 17 do 31 marca br. Wynagrodzenie określone w umowie na kwotę 500 zł zostało wypłacone 2 kwietnia br. W marcu br. umowa zlecenia była dla tej osoby jedynym tytułem do ubezpieczeń, a zatem podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od 1 kwietnia 2014 r. podjęła ona pracę w innym podmiocie w niepełnym wymiarze czasu pracy za wynagrodzeniem w kwocie niższej od minimalnego. W związku z powyższym, jak należało rozliczyć składki ZUS i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od uzyskanego przez zleceniobiorcę wynagrodzenia?


Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

W umowie zlecenia odpłatność określono kwotowo. Zatem w podstawie wymiaru składek na przedmiotowe ubezpieczenia należało uwzględnić przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wykonywania umowy zlecenia (art. 18 ust. 3 i art. 20 ust. 1 ustawy o sus oraz art. 81 ust. 1 ustawy zdrowotnej). Oczywiście kwotę stanowiącą podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne należało pomniejszyć o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę.

W przypadku, gdy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnik składek w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA uwzględnia należne składki na przedmiotowe ubezpieczenia ustalone od wszystkich dokonanych lub postawionych do dyspozycji ubezpieczonego wypłat podlegających oskładkowaniu - uzyskanych od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, którego raport dotyczy. Tak wynika z § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek… (Dz. U. nr 78, poz. 465 ze zm.). Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek nie ma więc znaczenia za jaki miesiąc czy okres przychód był należny.

Zleceniobiorca, o którym mowa w pytaniu, w marcu 2014 r. nie uzyskał żadnego przychodu, dlatego w raporcie ZUS RCA sporządzonym za ten miesiąc należało wykazać go z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 X X, z zerowymi podstawami wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz z zerowymi składkami. Natomiast w raporcie ZUS RCA sporządzonym za kwiecień br. zleceniodawca rozliczy składki na ww. ubezpieczenia. W związku z tym, że zleceniobiorca w kwietniu br. z umowy zlecenia nie podlegał ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, jako kod tytułu ubezpieczenia należy wskazać kod 30 00 X X.


Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy

Za zleceniobiorcę spółka z o.o. obowiązana jest opłacić składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dalej FGŚP). Zgodne z przepisami ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 272) za pracowników składki na FGŚP opłacają pracodawcy objęci przepisami tej ustawy. Przepis art. 10 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych… stanowi, iż pracownikiem jest osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami polskiego prawa m.in. wykonuje pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Powyższe nie dotyczy małżonka pracodawcy, a także jego dzieci własnych, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobionych, rodziców, macochy i ojczyma oraz osób przysposabiających, a także rodzeństwa, wnuków, dziadków, zięciów i synowych, bratowych, szwagierek i szwagrów oraz osób wykonujących pracę zarobkową w gospodarstwie domowym.

Ważne: Składkę na FGŚP (także na Fundusz Pracy) opłaca się za zleceniobiorców, którzy nie osiągnęli wieku wynoszącego co najmniej 55 lat - kobieta i co najmniej 60 lat - mężczyzna.

Jeżeli zaś chodzi o obowiązek opłacenia składki na Fundusz Pracy, to ważne jest jaka w kwietniu br. była łączna wysokość kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, co wyjaśniamy poniżej.

Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.), dalej ustawy o promocji zatrudnienia obowiązkowe składki na Fundusz Pracy ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania rocznego ograniczenia), wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, a w przypadku pracowników w pierwszym roku pracy - 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Składka na Fundusz Pracy może być należna także od kwot niższych niż wskazane powyżej. Ma to miejsce wówczas, gdy kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe pochodzą z różnych źródeł i łącznie wynoszą co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Tak wynika z art. 104 ust. 3art. 107 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia. Osoba, do której powyższe ma zastosowanie, składa stosowne oświadczenie każdemu pracodawcy lub w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, jeżeli sama opłaca składki na ubezpieczenia społeczne (art. 104 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia).

W świetle przedstawionych regulacji, dla rozstrzygnięcia obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy od uzyskanego przez zleceniobiorcę wynagrodzenia, należy najpierw ustalić czy w miesiącu, w którym nastąpiła wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia osoba ta uzyskała także wynagrodzenie z umowy o pracę. Przyjmując, że w danym miesiącu otrzymała ona przychód (podlegający oskładkowaniu) z obydwu tych tytułów, który łącznie wyniósł co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie za pracę, to zarówno pracodawca, jak i zleceniodawca obowiązani są opłacić składkę na Fundusz Pracy. Takich też wyjaśnień udzielił ZUS na zapytanie naszego Wydawnictwa.

  Przykład  

W okresie od 17 do 31 marca br. w spółce z o.o. umowę zlecenia wykonywała osoba fizyczna w wieku 46 lat. Z tego tytułu podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wynagrodzenie ze zlecenia w kwocie 500 zł spółka wypłaciła zleceniobiorcy 2 kwietnia br.

Od 1 kwietnia 2014 r. osoba ta została zatrudniona na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy za wynagrodzeniem 1.400 zł.

Wariant 1 - wynagrodzenie z umowy o pracę zostało wypłacone 29 kwietnia 2014 r.

Zarówno zleceniodawca, jak i pracodawca są obowiązani opłacić składkę na Fundusz Pracy, ponieważ w kwietniu br. przychód uzyskany z obydwu tytułów podlegający obowiązkowo oskładkowaniu jest wyższy (wystarczy aby był równy) niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Wariant 2 - wynagrodzenie z umowy o pracę zostanie wypłacone 5 maja 2014 r.

Zleceniodawca nie opłaca składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia uzyskanego przez zleceniobiorcę w kwietniu br., ponieważ przychód podlegający obowiązkowo oskładkowaniu w tym miesiącu jest niższy niż minimalne wynagrodzenie za pracę.


Zaliczka na podatek dochodowy

W opisanym przypadku od uzyskanego wynagrodzenia z umowy zlecenia zleceniodawca ustala zaliczkę na podatek dochodowy, zgodnie z art. 41 ustawy o pdof, czyli stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów oraz o potrącone przez zleceniodawcę w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę najniższą stawkę podatkową określoną w skali (18%). Następnie obliczoną zaliczkę zmniejsza o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej ze środków zleceniobiorcy (w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy wymiaru). Przypominamy, że koszty uzyskania przychodu generalnie wynoszą 20% uzyskanego przychodu (z tym że ustala się je od przychodu pomniejszonego o potrącone przez zleceniodawcę w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę stanowił ten przychód).

  Przykład  

Przyjmujemy założenia z pytania oraz dodatkowo, że z umowy zlecenia zleceniobiorca nie wniósł o dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, a wynagrodzenie z umowy o pracę określono w stałej miesięcznej wysokości 1.400 zł. Koszty uzyskania przychodów wynoszą 20%.

Od uzyskanego przez zleceniobiorcę w kwietniu 2014 r. wynagrodzenia zleceniodawca dokonał następujących rozliczeń składkowo-podatkowych:

wyszczególnienie poz. obciążenia składkowo-podatkowe
kwota wynagrodzenia z umowy zlecenia - 1 - 500,00 zł
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (poz. 1) - 2 - 500,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków zleceniobiorcy (poz. 2 x 9,76% + poz. 2 x 1,5%) - 3 - 56,30 zł
podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (poz. 1 - 3) - 4 - 443,70 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania (poz. 4 x 9%) - 5 - 39,93 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (poz. 4 x 7,75%) - 6 - 34,39 zł
koszty uzyskania przychodu (poz. 1 - 3) x 20% - 7 - 88,74 zł
podstawa obliczenia zaliczki na podatek (poz. 1 - 7 - 3), po zaokrągleniu - 8 - 355,00 zł
zaliczka na podatek przed odliczeniem składki zdrowotnej (poz. 8 x 18%) - 9 - 63,90 zł
zaliczka na podatek do pobrania (poz. 9 - 6), po zaokrągleniu - 10 - 30,00 zł
kwota wypłaty (poz. 1 - 3 - 5 - 10) - 11 - 373,77 zł

Zleceniodawca z własnych środków opłaci część składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, całą składkę na ubezpieczenie wypadkowe oraz składkę na FGŚP. Ponadto opłaci składkę na Fundusz Pracy, zakładając, że wynagrodzenie z umowy o pracę (1.400 zł) osoba ta uzyskała w kwietniu br.

W dokumentach rozliczeniowych sporządzonych za kwiecień 2014 r. zleceniodawca wykaże zleceniobiorcę w jednym bloku raportu ZUS RCA, z kodem tytułu ubezpieczenia 30 00 0 0 i rozliczonymi składkami od wynagrodzenia z umowy zlecenia.

www.KalkulatoryWynagrodzen.com.pl:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KalkulatoryPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

czerwiec 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

Kalkulatory

Narzędzia księgowego i kadrowego

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.